Révisions :
« texte_restaurer_sauvegarde : dump - lb »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Mai 2006 -1

Différences entre version No3 et version No2

Texte de la chaine de langue
Dës Fonctioun Fonktioun erlaabt d’Zeréckspillen d’Restauratioun vun engem Backup vun der Datebank. Duerfir muss de Backup-Fichier am Dossier @dossier@ sinn. Passt op mat dëser Prozedur : d’Ännerungen kënne net réckgängeg nët rëckgängeg gemaach ginn.
Traducteur(s)
1252
Statut
MODIF