Révisions :
« info_selection_sauvegarde : dump - fr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Juillet 2012 -1

Différences entre version No3 et version No2

Texte de la chaine de langue
Dir wëllt de Backup @fichier@ zeréckspillen. Dës Operatioun ka net nët réckgängeg gemaach ginn.
Traducteur(s)
1252
Statut
NEW