Module #28 : dump [dump] fr sk

La langue principale de ce module comporte 42 items.

Module traduit à 100%

100%
0%
0%
0%
Code de langue Traduction fr Traduction sk Date Statut  
aucune_donnee vide prázdny Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
avis_probleme_ecriture_fichier Problème d’écriture du fichier @fichier@ Problém so zápisom do súboru @fichier@ Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
bouton_restaurer_base Restaurer la base Obnoviť databázu 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
confirmer_ecraser_base Oui, je veux écraser ma base avec cette sauvegarde Áno, chcem prepísať svoju databázu so zálohou Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
confirmer_ecraser_tables_selection Oui, je veux écraser les tables sélectionnées avec cette sauvegarde Áno, chcem prepísať vybrané tabuľky so zálohou Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
confirmer_supprimer_sauvegarde Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette sauvegarde ? Určite chcete vymazať túto zálohu? Voir les différences 2014-12-11 23:00:10 OK Modifier
details_sauvegarde Détails de la sauvegarde : Podrobnosti o zálohe: Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_aucune_donnee_restauree Aucune donnée restaurée Žiadne údaje neboli obnovené Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_connect_dump Un serveur nommé « @dump@ » existe déjà. Renommez-le. Server s názvom @dump@ už existuje. Premenujte ho. Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_creation_base_sqlite Impossible de créer une base SQLite pour la sauvegarde Nedá sa vytvoriť databáza SQLite pre zálohu Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_nom_fichier Ce nom de fichier n’est pas autorisé Tento názov súboru nie je povolený Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_restaurer_verifiez Corrigez l’erreur pour pouvoir restaurer. Opravte chybu, aby ste mohli obnoviť údaje. Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_sauvegarde_deja_en_cours Vous avez déjà une sauvegarde en cours Už máte jednu zálohu, ktorá sa spracúva Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_sqlite_indisponible Impossible de faire une sauvegarde SQLite sur votre hébergement U vášho poskytovateľa hostingu sa nedá vytvoriť záloha SQLite Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_table_absente Table @table@ absente Tabuľka @table@ chýba Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_table_donnees_manquantes Table @table@, données manquantes Tabuľka @table@, chýbajú údaje Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
erreur_taille_sauvegarde La sauvegarde semble avoir échoué. Le fichier @fichier@ est vide ou absent. Zdá sa, že zálohovanie sa nepodarilo. Súbor @fichier@ je buď prázdny, alebo chýba.
Voir les différences
2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
info_aucune_sauvegarde_trouvee Aucune sauvegarde trouvée Žiadna záloha sa nenašla Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
info_restauration_finie C’est fini !. La sauvegarde @archive@ a été restaurée dans votre site. Vous pouvez Hotovo! Záloha @archive@ sa použila na vašu stránku. Môžete Voir les différences 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
info_restauration_sauvegarde Restauration de la sauvegarde @archive@ Obnova zálohy @archive@ 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
info_sauvegarde Sauvegarde Záloha 2013-09-23 20:37:35 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_02 La base a été sauvegardée dans @archive@. Vous pouvez Databáza bola uložená do súboru @archive@. Môžete 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_03 retourner à la gestion return to the management 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_04 de votre site. svojej stránky. 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
info_selection_sauvegarde Vous avez choisi de restaurer la sauvegarde @fichier@. Cette opération est irréversible. Rozhodli ste sa obnoviť zálohu @fichier@. Táto operácia sa nedá vrátiť späť. Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
label_nom_fichier_restaurer Ou indiquez le nom du fichier à restaurer alebo uveďte názov súboru, ktorý chcete obnoviť Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
label_nom_fichier_sauvegarde Nom du fichier pour la sauvegarde Názov pre súbor so zálohou Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
label_selectionnez_fichier Sélectionnez un fichier dans la liste Vyberte súbor zo zoznamu Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
nb_donnees @nb@ enregistrements @nb@ záznamov Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
restauration_en_cours Restauration en cours Obnovuje sa Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
sauvegardes_existantes Sauvegardes existantes Existujúce zálohy Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
sauvegarde_en_cours Sauvegarde en cours Zálohuje sa Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
selectionnez_table_a_restaurer Sélectionnez les tables à restaurer Vyberte tabuľky, ktoré treba obnoviť Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
texte_admin_tech_01 Cette option vous permet de sauvegarder le contenu de la base dans un fichier qui sera stocké dans le répertoire @dossier@. N’oubliez pas également de récupérer l’intégralité du répertoire @img@, qui contient les images et les documents utilisés dans les articles et les rubriques. Táto možnosť vám umožňuje uložiť obsah databázy do súboru uloženého v priečinku @dossier@. Tiež nezabudnite obnoviť celý priečinok @img@, v ktorom sú obrázky a súbory, ktoré sa používajú v článkoch a rubrikách. 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
texte_admin_tech_02 Attention : cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour… Consultez <a href="@spipnet@">la documentation de SPIP</a>. Pozor: táto záloha môže byť obnovená IBA v takej verzii SPIPu, v ktorej bola vytvorená. Nemôžete "vyprázdniť" databázu a očakávať, že sa po aktualizácii preinštaluje zo zálohy. Viac informácii si môžete prečítať <a href="@spipnet@">v dokumentácii k SPIPu.</a> Voir les différences 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
texte_restaurer_base Restaurer le contenu d’une sauvegarde de la base Obnoviť obsah databázy zálohy 2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
texte_restaurer_sauvegarde Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde précédemment
effectuée de la base. À cet effet, le fichier contenant la sauvegarde doit avoir été
placé dans le répertoire @dossier@.
Soyez prudent avec cette fonctionnalité : <b>les modifications, pertes éventuelles, sont
irréversibles.</b>
Táto možnosť vám umožňuje obnoviť predchádzajúcu verziu databázy zo zálohy. Na tento účel treba súbor so zálohou
presunúť do priečinka @dossier@.
Pri používaní tejto funkcie treba byť obozretný: <b>akékoľvek zmeny ani straty
sa nedajú odvolať.</b> Voir les différences
2013-09-23 20:37:36 OK Modifier
texte_sauvegarde Sauvegarder le contenu de la base Záloha obsahu databázy 2013-09-23 20:37:37 OK Modifier
texte_sauvegarde_base Sauvegarder la base Zálohovať databázu 2013-09-23 20:37:37 OK Modifier
tout_restaurer Restaurer toutes les tables Obnoviť všetky tabuľky Voir les différences 2013-09-23 20:37:37 OK Modifier
tout_sauvegarder Sauvegarder toutes les tables Zálohovať všetky tabuľky Voir les différences 2013-09-23 20:37:37 OK Modifier
une_donnee 1 enregistrement 1 záznam Voir les différences 2013-09-23 20:37:37 OK Modifier