Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers fon

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 69%

  • Nouveau : 143 (24%)
  • Modifié : 50 (7%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Nouveau Modifié
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction fon Date Statut  
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus afɔkiklɛn do titomɛ. ɖidè é lɔ do na tɔn do akpa é lɔ mɛ a 2013-09-23 15:18:53 Modifié Modifier
barre_eo_maj str existe plus mi ze wékwin asi E ɖo l’o daxo ɔ mɛ 2013-09-23 15:19:01 Modifié Modifier
bouton_download str existe plus Télécharger 2011-04-01 18:43:25 Modifié Modifier
bouton_upload str existe plus ɖɔn 2013-09-23 15:19:17 Modifié Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus Xó ɖò acɛ yíyí wú 2013-09-23 15:19:31 Modifié Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus Mī mɔ ɖìɖèmɛ é lɛ áE siwú nyí ɖɔ wèkwín ɖáxó kpódo kpɛvi yé mà wlan ganji à wɛ zɔnmī kpɔn ɖɔ wèkwín ɖáxó kpódo kpɛvi é lo ɖìɖèmɛ ɔ é sɔgbè kpó é xlɛ ànú é má nyí mɔ a mī lɛ ná nyikɔ FTP ɔ bó gɔn afɔ klɛnmī kò bló é nɛ fo ɔ 2013-09-23 15:19:31 Modifié Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus yé siwú wlán nú ɖó ɖìɖèmɛ é lɔ lɛ ánú é ná ɖó kpɔn té ɔ, mī zé FTP bò ná Xó ɖò acɛ mɛɖókpó ɖókpó tɔn ɖó ɖìɖèmɛmī timɛ afɔ ɖìɖè ɔ ɖó 2013-09-23 15:19:31 Modifié Modifier
double_occurrence str existe plus Double occurrence 2009-08-23 10:43:38 Modifié Modifier
form_forum_voici1 str existe plus ɖéxlɛ mì tɔn lɛ mì byɔ gblogblojí @nyìkɔ_gblogblojí_supipu@ ‘’gesí_gblogblojí@ 2013-09-23 15:19:34 Modifié Modifier
form_forum_voici2 str existe plus ɖéxlɛ mì tɔn lɛ mì ná ɖó wl wèkpá ɖó gblogblojí @nyìkɔ_gblogblojí_supipu@ ‘’gesí_gblogblojí@ 2013-09-23 15:19:34 Modifié Modifier
form_prop_url_site str existe plus nɔtɛn (URLU) gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:35 Modifié Modifier
icone_visiter_site str existe plus Jónɔ 2013-09-23 15:19:41 Modifié Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus tàmɛ lìn àgúɖágɔ 2013-09-23 15:19:51 Modifié Modifier
info_contribution str existe plus àlɔɖó kplékplé ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:43 Modifié Modifier
info_copyright_doc str existe plus nú mi ná lɛ ɖó mɔ xó dévó lɛ ɔ mi yì gblogblo é lɔ jí 2013-09-23 15:19:43 Modifié Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus àkpáxwé 2013-09-23 15:19:44 Modifié Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus Wémà ɔ gblé 2013-09-23 15:19:47 Modifié Modifier
info_installer_documents str existe plus mi sɔ wémà lɛ sɛɖó càcà. 2013-09-23 15:19:47 Modifié Modifier
info_installer_ftp str existe plus mi sɔ wémà lɛ sɛɖó càcà 2013-09-23 15:19:47 Modifié Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus mi síwú sɔ ɖìdè lɛ dó. 2013-09-23 15:19:47 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus Nú mi sɔ gbè ɖé ɔ é jɛ ɖɔ yè ná tínmɛ. 2013-09-23 15:19:48 Modifié Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Mi síwú cyán gbètákɛn <i>cyán</i> 2013-09-23 15:19:49 Modifié Modifier
info_symbole_bleu str existe plus kwínnɔ xlɛ gɔgúnɔ: é nyí wɛn mi ɖɛ ɖésú tɔn 2013-09-23 15:19:50 Modifié Modifier
info_symbole_jaune str existe plus kwín júnɔ nɔ xlɛ tìtòtɔ kpó nyɔwlántɔn hɛn ná ɖyɔ 2013-09-23 15:19:50 Modifié Modifier
info_symbole_vert str existe plus kwín àmàmú nɔ xlɛ wɛn yé má xá mɛ ɖévó 2013-09-23 15:19:50 Modifié Modifier
lien_liberer_tous str existe plus mi sɔ wékpá lɛ jó 2013-09-23 15:19:52 Modifié Modifier
login_login2 str existe plus Nyíkɔ̂ (identifiant de connexion au site) : 2013-09-23 15:19:56 Modifié Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus Wɛn é lɔ wɛn càcà wɛ
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Nú mi ná ɖó mɔ nɔtɛn gblogblojí é lɔ tɔn mi yì
@sendcookie@

2013-09-23 15:19:59 Modifié Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus mi ná sɛ wɛn ɖê ná ɖɔ ɖé mi ná byɔ gblogblojí gbɔn é . 2019-08-19 12:19:02 Modifié Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus xó kléwun lɛ wěmà kléwún ɖé lɛ wɛbɔ yé nɔ zɔn bɔ xó lɛ nɔ yí àtɛjí gànmɛgànmɛmi sɔ xóxòkplégbàví mi tɔn mɔnɔ hɛnmi cyían ɖê jɛ ɖéwú ɔ 2013-09-23 15:20:01 Modifié Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus mi kó mɔ mi @auth_login@àmɔ mi sɔ ɖò xóxòkplégbàví ɔ mɛ á 2013-09-23 15:20:01 Modifié Modifier
texte_inc_config str existe plus kpɔnjónɔ tòbítùntìto kléwúngbàví ɔ jɛ vɔwɛn é lɔ yé sɛ ɖó ɔ mi kɛnklɛ̂n bó ná lìnlìn mi tɔn ɖé wúɖò kplékplé yé sɔ ɖó dò wɔ mɛnú àtɛ wô má mì ɔ mi zìn fími ná sɔ mɔ àlì gégéwékpá é lɔxógbè lɛ nyɔwlántɔ lɛ gblogblojí é lɔ nɔ zɔn bɔ mi nɔ sɛ wɛn ɖó bó nɔ lɛ yí wɛnxó kléwun lɛ wěmà kléwún ɖé lɛ wɛbɔ yé nɔ zɔn bɔ xó lɛ nɔ yí àtɛjí gànmɛgànmɛmi sɔ xóxòkplégbàví mi tɔn 2013-09-23 15:20:02 Modifié Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus mi zìn fími ná sɔ mɔ àlì gégéwékpá é lɔxógbè lɛ nyɔwlántɔ lɛ gblogblojí é lɔ nɔ zɔn bɔ mi nɔ sɛ wɛn ɖó bó nɔ lɛ yí wɛnxó kléwun lɛ wěmà kléwún ɖé lɛ wɛbɔ yé nɔ zɔn bɔ xó lɛ nɔ yí àtɛjí gànmɛgànmɛ 2013-09-23 15:20:02 Modifié Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus E ɖò àkpáxwé ɔ mɛ <code>@repertoire@</code>. 2013-09-23 15:20:05 Modifié Modifier
trad_reference str existe plus (wékpá jɔ wékpá) 2013-09-23 15:20:16 Modifié Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus Afɔ Fífómɛ bìbɛmɛ nɔ wà hwɛhwɛ yè mà sɔ ɖáyì é 2013-09-23 15:20:17 Modifié Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Tɛnmɛ @champ@ é ɖò vò nú Fífómɛ bìbɛmɛ @motif@ 2013-09-23 15:20:17 Modifié Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus Sɛnxwì yè mà tùn@critere@ 2013-09-23 15:20:18 Modifié Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus Yè gbɛ ê má ɖò nù ɖé mɛ a 2013-09-23 15:20:18 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus doublons sur une table sans index 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus tòbòtòbò@id@:tímɛ àzɔn wè 2013-09-23 15:20:18 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus tòbòtòbò@:cávì é nú ɔ ɖè á 2013-09-23 15:20:18 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus tòbòtòbò ɔ sɔ gbè á 2013-09-23 15:20:19 Modifié Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus Afɔkílɛn ɖò àzɔ wìwàmɛ 2013-09-23 15:20:19 Modifié Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus klɛn àfɔ 2013-09-23 15:20:20 Modifié Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus {Nû_ɖòkpó ɔ} Fífómɛ bìbɛmɛ kɛɖɛ wɛ yè nɔ bló ná(Kplékplé lɛ) kabi (Akpáxwé lɛ) 2013-09-23 15:20:20 Modifié Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus Adà lílɛ nú wàlɔ é kó tíìn é 2013-09-23 15:20:21 Modifié Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus #PAGINATION sans critère {pagination} ou employé dans une boucle recursive 2013-09-23 15:20:21 Modifié Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus wàlɔ yíyìɖémɛ ɔ tɔn lɛ jlɔ à 2013-09-23 15:20:22 Modifié Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus Mɔxwìtíxwìtítàtɔ SQL tɔn ê mà tɛɖɛ é jì a 2013-09-23 15:20:22 Modifié Modifier
afficher_calendrier str existe plus Afficher le calendrier 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
afficher_trad str existe plus mi ni do kpon Gbe de vo lè 2012-01-22 17:38:42 Nouveau Modifier
alerte_modif_info_concourante str existe plus ATTENTION : Cette information a été modifiée par ailleurs. La valeur actuelle est : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
annuler str existe plus Annuler 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Mi man wlan oun dé do fi o  : 2012-01-22 17:38:42 Nouveau Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problème d'accès à l'espace privé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:12 Nouveau Modifier
barre_paragraphe str existe plus Créer un paragraphe 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
bouton_deplacer str existe plus Déplacer 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Enregistrer 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_couleur_interface str existe plus couleur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_interface str existe plus choix de l'interface 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
colonne str existe plus Colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
correcte str existe plus correcte 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:30 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:30 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:31 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:31 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus Du 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus au 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:15:58 Nouveau Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus dim. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus d. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus lun. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus l. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus mar. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus mer. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus jeu. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus j. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus ven. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus v. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus sam. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus s. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus oct. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus nov. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus déc. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus janv. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus févr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mars 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus avr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus mai 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus juin 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus juil. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus août 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus sept. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_secondes str existe plus secondes 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_heure str existe plus heure 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_minute str existe plus minute 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_seconde str existe plus seconde 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_semaine str existe plus semaine 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_un_mois str existe plus mois 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
en_cours str existe plus en cours 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur str existe plus Erreur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus dernière balise non refermée : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:16:00 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_texte str existe plus erreur(s) 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
etape str existe plus Étape 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
fichier_introuvable str existe plus Fichier @fichier@ introuvable 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Confirmez votre adresse email 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Votre adresse email a été modifiée. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Un courrier électronique de confirmation vient d'être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l'adresse Web mentionnée dans ce courrier pour valider votre adresse mail. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Bonjour,

Vous avez demandé à changer votre adresse email.
Pour confirmer votre nouvelle adresse, il suffit de vous connecter à
l'adresse ci-dessous (dans le cas contraire, votre demande
sera ignorée) :

@url@
2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Pour confirmer votre adresse email, rendez vous à cette adresse : @url_confirm@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Tous les visiteurs 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
impossible str existe plus impossible 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ articles 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_un str existe plus 1 article 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ brèves 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_un str existe plus 1 brève 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:54 Nouveau Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documents 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Le disque dur est peut-être plein, ou la base de données endommagée.<br />
<font color='red'>Essayez de <a href='@script@'>réparer la base</a>, ou contactez votre hébergeur.</font>Voir les différences
2013-09-29 19:27:52 Nouveau Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_un str existe plus 1 message 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_obligatoire str existe plus Cette information est obligatoire 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_petition_close str existe plus Pétition close 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubriques 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ sites 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_poids_fichier str existe plus Taille 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
ligne str existe plus Ligne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login str existe plus Connexion 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Mi sɔ xlɛ bó jò koki lɛ ɖó 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
login_securise str existe plus Login sécurisé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_colonne str existe plus Masquer cette colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_trad str existe plus masquer les traductions 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
numero str existe plus Numéro 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
occurence str existe plus Occurrence 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
retour str existe plus Retour 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP considère ce document comme conforme à son DOCTYPE : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
squelette str existe plus squelette 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus squelette inclus, ligne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
squelette_ligne str existe plus squelette, ligne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Vous avez tenté d'accéder à l'espace privé avec un login qui ne le permet pas. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:31:02 Nouveau Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Signatures en attente de validation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Signatures confirmées 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
todo str existe plus à venir 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:05 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:04 Nouveau Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus Balise @balise@ mal déclarée pour @from@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument manquant dans la balise @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:11 Nouveau Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus Doublons sur une table sans clef primaire atomique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Erreur de compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Hors Compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_profile str existe plus Temps de calcul : @time@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statistiques des requêtes SQL classées par durée 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus attributs connus 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_de str existe plus de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus attribut inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus balise inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus entité inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus ID inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_mais_de str existe plus mais de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus balise non vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_conforme str existe plus n'est pas conforme au motif 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_fils str existe plus n'est pas un fils de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus attribut obligatoire mais absent dans 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus succession des fils incorrecte 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_survoler str existe plus survoler pour voir les corrects 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus valeur de l'attribut 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vide_balise str existe plus balise vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vu str existe plus vu auparavant 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus Fongbe [fon] 2013-09-23 15:18:46 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-dev@rezo.net 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus spip-dev@rezo.net 2011-12-07 19:02:00 Traduit Modifier
0_URL str existe plus Hɔnùwá 2013-09-23 15:18:46 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Lɛkɔ yì atɛ bi jí 2013-09-23 15:18:47 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus ɖè tɛmɛ nu wiwlantɔn xlɛ do atɛ ɔ ji 2013-09-23 15:18:47 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus Mi bló ɖó 2013-09-23 15:18:47 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Hɔntogbó 2013-09-23 15:18:47 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus ɖiɔ nyɔwlantɔ é lɔ 2013-09-23 15:18:48 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus ɖiɔ xogbè kléwun é lɔ 2013-09-23 15:18:48 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus ɖiɔ gbèta é lɔ 2013-09-23 15:18:49 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus ɖiɔ akpa é lɔ 2013-09-23 15:18:49 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus mi lɛ vɔ akɔnta wekpa tɔn blo 2013-09-23 15:18:49 Traduit Modifier
alerte_maj_impossible str existe plus Jijladó SQL tɔn soyí ɖìdè ɖévomɛ gló, e siwu nyí ɖɔ acɛ e na yí do ɖiɔ titomɛ ɔ wɛ zɔn. Mi tɛnkpɔ bó so alɔ xwétɔ́ mi tɔn 2013-09-23 15:18:49 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Ni kpon XML tri tri ton 2013-09-23 15:18:50 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus wekpa gùdogùdotɔn lɛ̂ 2013-09-23 15:18:50 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus gbètakin xóxó é lɔ é nyi gbètakin supipu tɔn a 2013-09-23 15:18:50 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus gbètakɛn xoxo ɔ fɛwu a 2013-09-23 15:18:51 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus Mi cɔ mi ɖé 2013-09-23 15:18:51 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus nyikɔmasɔgbe@name@ nu kwin alɔkpa@type@ 2013-09-23 15:18:52 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Akpa a tin a 2013-09-23 15:18:52 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus afɔkiklɛn : mi kpɔn do 2013-09-23 15:18:52 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus afɔkiklɛn do cacadomɛ 2013-09-23 15:18:53 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus 2013-09-23 15:18:53 Traduit Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus afɔkiklɛn SQL tɔn 2013-09-23 15:18:53 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus afɔkiklɛn do wiwlihɛn ɔ mɛ(@type@ @id_objet@) ! 2013-09-23 15:18:54 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Mi zan wékwin lɛ̂ bo ná ɖo blo titomɛ mitɔn ɖo 2013-09-23 15:18:57 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Mi zé wèkwin A bo xwè gbakun yi do na 2013-09-23 15:18:54 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus mi ze wékwin asi E ɖo l’o 2013-09-23 15:19:00 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus mi ze wékwin é lɔ € ɖémɛ 2013-09-23 15:19:02 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus mi ze wékwin asi E démɛ 2013-09-23 15:18:59 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus mi ze ɖo kpinkpɛnmɛ 2013-09-23 15:19:04 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus mi ze « ɖiɖɔtɔ » sɔ lilɛ ɖo 2013-09-23 15:19:06 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus mi ze « ɖiɖɔtɔ » sɔ lilɛ ɖo akpa wègɔ̂ ji 2013-09-23 15:19:09 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus mi lilɛ ɖo {{{gbèta tɛntin}}} 2013-09-23 15:19:10 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus mi gban wiwlan kpɛɖé 2013-09-23 15:19:10 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus mi lilɛ ɖo [lien hypertexte->http://...] 2013-09-23 15:19:11 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Mi ɖo gesi nu gblogbloji mi tɔn ( mi siwu doxlɛ atɛ ɖo http://www.gblogblojice/com alo mi na xlɛ wékpa ɖokpo. 2013-09-23 15:19:12 Traduit Modifier
barre_note str existe plus mi lilɛ ɖo[[Note de bas de page]] 2013-09-23 15:19:13 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus Mi xlɛ wɛn ɖokpo 2013-09-23 15:19:14 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus ɖyɔ̂ 2013-09-23 15:19:14 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus 2013-09-23 15:19:15 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Cyán 2013-09-23 15:19:15 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Mi jo wiwlanmɛ ɖo 2013-09-23 15:19:16 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus mi sɛ gbètàxojla do 2013-09-23 15:19:16 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus mi sɛ xojla do wo 2013-09-23 15:19:16 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus mi ma pklé xogbè yɔyɔ lɛ̂ do 2013-09-23 15:19:17 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus mi lɛ vɔ wékpa e lɔ ze 2013-09-23 15:19:17 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus ɖɔn 2013-09-23 15:19:17 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus sɔ kɛn na 2013-09-23 15:19:18 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus Hwèlɛkɔ 2013-09-23 15:19:18 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus Akán ɔ bí 2013-09-23 15:19:18 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus zânzan 2013-09-23 15:19:18 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus Tìtómɛ gbèɖókpó ɖókpó tɔn 2013-09-23 15:19:18 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus Tìtómɛ sùnɖókpó ɖókpó tɔn 2013-09-23 15:19:19 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus Tìtómɛ vòdúngblámɛɖókpó ɖókpó tɔn 2013-09-23 15:19:19 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus vlɛ mī byɔ ɖɔ é mí ján ɖyɔ nǔ é lɔ. Mì ɖò bibà ɖɔ azɔ ná lɛ vɔ yì nù kɔn a 2013-09-23 15:19:19 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus é gbé 2013-09-23 15:19:19 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus có hwɛ kpó J.C ná wá 2013-09-23 15:19:20 Traduit Modifier
date_dans str existe plus dò@gbè sisɔmɛ@ 2013-09-23 15:19:20 Traduit Modifier
date_demain str existe plus sɔ̄ 2013-09-23 15:19:21 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @azán@ @ sùn nyíkɔ 2013-09-23 15:19:20 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @azán@ @ sùn nyíkɔ 2013-09-23 15:19:21 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@h@m@min 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ à @heure@ 2011-03-23 23:27:32 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jour@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jour@ @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @ sùn nyíkɔ@xwè@ 2013-09-23 15:19:21 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus le @nomjour@ @date@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_heures str existe plus Gàn lɛ mɛ 2013-09-23 15:19:21 Traduit Modifier
date_hier str existe plus Sɔ̄ è wá yí ɔ 2013-09-23 15:19:22 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus il y a @delai@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus Nùkɔn nùkɔn tɔn ɔ 2013-09-23 15:19:22 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus Wǒ 2013-09-23 15:19:22 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus wô ɖòkpó 2013-09-23 15:19:22 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus wěwé 2013-09-23 15:19:23 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus wǎtɔn 2013-09-23 15:19:23 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus wɛnɛ 2013-09-23 15:19:23 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus afɔtɔn 2013-09-23 15:19:23 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus afɔtɔn nùkún ɖókpó 2013-09-23 15:19:24 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus afɔtɔn nùkún wè 2013-09-23 15:19:24 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus afɔtɔn nùkún atɔn 2013-09-23 15:19:24 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus afɔtɔn nùkún ɛnɛ 2013-09-23 15:19:25 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2013-09-23 15:19:25 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 2013-09-23 15:19:25 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus ko nùkún ɖókpó 2013-09-23 15:19:25 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus ko nùkún wè 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus ko nùkún atɔn 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus ko nùkún nɛ 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus ko nùkún àtɔ̂n 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus ko nùkún àyzɛn 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus ko nùkún tɛnwè 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus ko nùkún tántɔn 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus ko nùkún tɛnnɛ 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus Atɔn 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus gbàn 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus gbàn nùkún ɖókpó 2013-09-23 15:19:26 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus ɛ̄nɛ 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus àtɔ̂n 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus àyízɛn 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus tɛnwè 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus tántɔn 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus tɛnnɛ 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jours str existe plus azan lɛ̂ 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus vodunzangbè 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus tɛnigbè 2013-09-23 15:19:27 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus tâtàgbè 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus azangagbè 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus nyɔnúzángbè 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus axózangbè 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus síɖígbè 2013-09-23 15:19:28 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus cɛjúmɛ 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois str existe plus sùn 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus Alǔunsun 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus Kɔnyasun 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus Abɔxwísun 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus Wǒosun 2013-09-23 15:19:29 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus Zofínkplɔsun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus xwèjísun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus Lidósun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus Nǔxwasun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus Ayidósun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus Liyasun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus Avuvɔsun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus Zǒsun 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus avìvɔ hwènú 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus plɛntân 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus hwèsívɔ hwènú 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus otɔmù 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus Vodúngbláɖòkpómɛ 2013-09-23 15:19:30 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus bó nú mī ná ɖó bɛ afɔ ɖó tè ji ɔ 2013-09-23 15:19:31 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus bibɛmɛ ɔ : mī byɔ gbè hwɛ 2013-09-23 15:19:31 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus mī sɛ gbɔn gblògblójí ɔ jì 2013-09-23 15:19:33 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus mī kò ná nyìkɔ 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus e-mailù mī tɔn ɔ sɔ gbè á 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus mī sɔ sǐwu yì gblogblo é lɔ jí á 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus mī fɔn án @nom@, 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus gesí é lɔ kó sɔ gbè, mī sǐwu zán cávì mī tɔn 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus ɖéxlɛ mì tɔn 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus e-mailù ɖòkpó kó sɛ ɖéxlɛ mì tɔn ɖó 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus mī sɛ nyìkɔ mì tɔn kpòɖó e-mailù sɛ ɖó. mī ná sɛ ɖéxlɛ mì tɔn sɛ ɖó azɔn ɖòkpó gbɔn e-mailù jí 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus nyìkɔ 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus é lɔ ɔ wɛn càcà wɛ 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus cávì : 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Xó ɖò e-mailù ɔ wú : vlàvò ɔ ɖéxlɛ yì á 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus mī kɛnklɛn bó ná gèsí kpó e-mailù kpó 2013-09-23 15:19:34 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus mī ná nyìkɔ mí tɔn 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus mī ná gblogblojí mí tɔn sín nyìkɔ 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus mī kó wlí gblogblojí é lɔ hɛn 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus mī kó yígbè nú àlɔɖówěmámɛ mī tɔn á 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus mī kò sɛ ɖó hún, mī lɛ vɔ ɖɔ nú mí 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus ɖìɖèxlɛ/ xóvánkán 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Xógbè mī tɔn kó nyí wiwlíhɛntɔ, nú gblogblo ɔ jí sín gán lɛ sɔ kɛn ní ɔ, é ná tɔn tà 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus sɛ wɛn ɖòkpó ɖó 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus bó na e-mailù ɖágbé 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Mì gblogblo ɔ jí sín nyíkɔ. 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus mì xlɛ xógbè ɔ 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus wɛn ɔ yí 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus E siwú wlí Xógbè mì tɔn hɛn á 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Xógbè 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus mì ná nyíkɔ , kàbí nɔtɛn, cávì lɛ nyɔ á. 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus @nyɔwlántɔ ɖókpóɖókpó@ 2013-09-23 15:19:35 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus mì klɛn àfɔ 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Xótá « backend » wěkpblogblojí é lɔ tɔn ɖɔ nɔtɛn : 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Mi hɛn ɔ mi síwú yí Xótá « backend » nú wěmà ákpáxwé gblogblojí ɔ tɔn: 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus Xótá ɖé ɖè bó hɛn xó kléwún ɖé lɛ. Nú mi ɖɔ numɛló ákpáxwé ɔ tɔn, mi ná mɔ xògbè kléwún ákpáxwé énɛ ɔ tɔn. 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Gblogbojí sín tìtò 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Wègbó 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus àlɔdó 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus wěkpá 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus nyɔwlántɔ 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus Bɔɖéwú 2013-09-23 15:19:36 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus numɛkéjé càcà 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Tìtòmɛ 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Mi tò gblogblojí ɔ 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Mi ɖè nyɔwlántɔ dévó tɔn 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Mi ɖè àkpáxwé dévó tɔn 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Mi ɖè àkpáxwé dévó tɔn 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus E Gósín kànnú 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Xókíjákìjà 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Wěmà àkpáxwé 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Wlán wékpá dévó 2013-09-23 15:19:37 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Wègbó 2013-09-23 15:19:38 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus tìtòmɛ gbè lɛ tɔn 2013-09-23 15:19:38 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus xógbè mi tɔn 2013-09-23 15:19:38 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus àtɛ ɔ bí 2013-09-23 15:19:38 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus yè ɖè xógbè kpò ɖò àtɛ ɔ jí 2013-09-23 15:19:38 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Tìtòmɛ gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus wɛngbáví mi tɔn 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus mi sɔ ɖìɖèmɛ lɛ xlɛ sín bìbɛmɛ 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus àkpáxwé 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus wlí gblogblojí ɔ hɛn 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus gblogblojí yè tò 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus gblogblojí ɔ bí 2013-09-23 15:19:39 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus àkɔŋtá gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus mi nɔ nùkɔn yìyì gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus nùkɔn yìyì gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus cɔ/tò xójíjlá lɛ 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus ɖìɖyɔ wékpá lɛ tɔn 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus gbìɖí wěmà ɔ 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus gbìɖí nú títɛ é lɔ 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus wěkpá lɛ bí 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus nyɔwlántɔ lɛ bí 2013-09-23 15:19:40 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Mi kpɔn ɖò àtɛ ɔ jí 2013-09-23 15:19:41 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus Yɛ ɖébú ɖò àtɛ ɔ jí a 2013-09-23 15:19:41 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus yé ná gbè á 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus yé ná gbè á 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_action str existe plus àzɔ 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus tìtòtɔ é lɔ nɔ bló àkpáxwé é lɔ lɛ ɖó 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus mi dó gesí á! 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_aide str existe plus àlɔdó : 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus mi gɔ xókwín dókpó ná 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus xójíjlá 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus xójíjlá kpa: 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_articles str existe plus wěmâ 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus sɔ kɛn nú wěmà 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus wěkpá sɔ ɖáyì 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus wěkpá sɔ ɖáyì 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus sɔ wěkpá ɔ xlɛ 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus yè kpò ɖò wěmà ɔ wlán wɛ 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus yè sɔ kɛn nú wěmâ 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus gbìɖí wěmâ 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus Nyɔwlántɔ (lɛ̂): 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Acɛ yíyí (FTP). 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus mi ná kpɔn 2013-09-23 15:19:42 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus xó kléwún lɛ 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus cácáɖó ɔ sɔgbè á 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus mi sɔ àlɔ tìtòtɔ ɔ. 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus gblogblojí élɔ ɖó: 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ Azɔwànúmɛɖémákpàcɛná @lien_gpl@ 2013-09-23 15:19:43 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus Ɖò Gbèníná GPL tɔn mɛ 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_cours_edition str existe plus mi kpó ɖò wékpá lɛ wlán wɛ 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus mi kɛnklɛn bó gbètàxókplé bó ná nyíkɔ ɛ: 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus Kunɖéwémá càca 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus mi vlɔn 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus ɖìɖèmɛ: 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_description str existe plus ɖìɖèmɛ: 2013-09-23 15:19:44 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus ɖìɖèmɛ: 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus ɖìɖèmɛ: 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus wlán wɛn nú mɛ ɖê 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus yé sɔ kɛn ná e-mailù é lɔ á. 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus mi sɛ wɛn ɖó mɛ ɔ ɖé sú 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus mi kpó ɖò wékpá lɛ wlán wɛ tion 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus é lò kànjí ɖìn : 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus mi klɛn àfɔ ɖò byɔná ɔ mɛ : 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Tìtòmɛ ɖébú ɖè á 2013-09-23 15:19:45 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus wàlɔ̂ jàyí) 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_fini str existe plus E vɔ! 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus Nú títɛ lɛ ɖê yē zé bló gbètákɛn ná@. 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus ɖèxlɛ ɔ sɔ gbè á 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Atɛ ɖàxó 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus Alɔdó 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Mi cyán wàlɔ ɖàgbè lɛ 2013-09-23 15:19:46 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus nyíkɔníná nyɔwlántɔ lɛ tɔn... 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus mi síwú sɔ ɖìdè lɛ dó JPEG, GIF et PNG. 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus Atɛ ɔ bí 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Atɛ ɔ bí 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Mi sɔ wémà càdó: 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Mi sɔ wémà càdó 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus Mi sɔ wémà càdó 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Gbètá gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus jíjlɛmɛ 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus xó kléwûn 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus àkpáxwé 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus gbɔn@ 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Ntùn é dò ɖéxlɛ lɛ kɛɖɛ@formats@ wɛ yè ɖègbè ná . 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Ntùn lɛ dó ná gbló gègé à @maxi@ (xótòɖáyí é lɔ@actuel@). 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus wékpá 2013-09-23 15:19:47 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus miɖê @nátɔ.com 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus wɛn 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus yè súsú wɛn 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Azán bíbló tɔn: 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus ɖìɖyɔ 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus sún ɖòkpó ɔ mɛ: 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus zé gbètakɛn gɔná 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Gbèguèguè 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Gbè ɖébú 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus é ló kânú dìn: 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus nyíkɔ tɔn ɖò mɛ ɖò kánnú lɛ jí á. 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus nyíkɔ mi tɔn nɔ tɔn ɖò mɛ ɖò kánnú lɛ jí . 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Xógbè ɖébú ɖè á"@cherche_mot@" 2013-09-23 15:19:48 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus mi ɖò Winwlántɛnmɛ gblogblojí ɔ tɔn bà wɛ. 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus @total_messages@ wɛn yɔyɔ 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus mi ɖò wɛn yɔyɔ ɖévó 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus N°  2011-03-23 23:27:31 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus Lìntámɛ-Agúɖàgɔ 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Atɛ kpɛví 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus cíkícíkí 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Yé mɔ gbètákɛn gégé"@cherche_mot@": 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Portfolio càcà : 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ premiers résultats sur @total@] 2011-03-23 23:27:31 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ premiers résultats sur @total@] 2011-12-07 19:08:47 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Propose : @titre@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Wékpá
---------------
2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Wékpá "@titre@" Yé ná ɖɔ ɖó tò jí 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Yè ɖɔ mi ní wá kpɔn nú ɖê mi ɖɔ̂ 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus ɖò kplékplé cá ɖé wú ɔ, é ɖò nɔtɛn : 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Wékpá"@titre@" yè sɔ kɛn ná @connect_nom@. 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] PUBLIE : @titre@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Wékpá yè sɔ kɛn ná
--------------
2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Bìbà 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Bìbà : 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus mi ɖyo syɔ : 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus Xótá ɖè á 2013-09-23 15:19:49 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Mi cyán gbètákɛn : 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus gbìdí ɖìɖè ɔ 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus ɖɔn sín mɔxwítíxwítí ɔ mɛ : 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus ɖɔn sín mɔxwítíxwítí ɔ mɛ : 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [yé wlí xógbè lɛ bí hɛn] 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Xlɛ bí 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus mi lɛkɔ wá Gblògblòjí é lɔ kò sɔgbè á... 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus yé kpò ɖò àzɔ wá wɛ ɖò Gblògblòjí ɔ wú 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus xógbè gégé"@cherche_mot@" ; mi lɛ vɔ bà núgbó tɔn 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus mi lò wɛngbáví ɔ Gblògblòjí ɔ tɔn zán wɛ. 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus sɔ kɛn nú àlɔwlí ɔ 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus mi vɔ kpɔn ɖɔ ɖéxlɛ mi tɔn lɛ yì gànjí. 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus vìnyɛtù 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus vìnyɛtù 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_visite str existe plus jónɔ bìbá : 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus mi ná kpé mì ɖê 2013-09-23 15:19:50 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus jònɔ 2013-09-23 15:19:51 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus xlɛ wémà lɛ 2013-09-23 15:19:51 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus xlɛ wémà lɛ 2013-09-23 15:19:51 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus mi sɔ jó 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus wɛn yɔyɔ 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus lìn tàmɛ àgúɖàgɔ 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus wɛn yɔyɔ 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus xó jíjlá 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus Tòbítùn : @popularite@% 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus Gblogblojí O sín ɖòkɔ 2013-09-23 15:19:52 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus mi lɛvɔ bló 2013-09-23 15:19:53 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus yígbjè nú wɛn é lɔ 2013-09-23 15:19:53 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus Sùnsùn 2013-09-23 15:19:53 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus xlɛ bí 2013-09-23 15:19:53 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ jònɔ bìbà lɛ 2013-09-23 15:19:54 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus mi bà jɔ gblogblojí ɔ é lɔ 2013-09-23 15:19:53 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus mi kpɔ nyɔwlántɔ é lɔ 2013-09-23 15:19:54 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus àcɛ sɔ byɔ tɛnkánɖóvò 2013-09-23 15:19:54 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus wlìalɔ sɔ gbɔn nyíkɔ ɖévò mɛ 2013-09-23 15:19:54 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus mi tɛnkpɔn nú sàɖìdìtɔ mí lɛ ní xlɛ xógbè é lɔ lɛ . 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus Nú mi ná ɖé mi xlɛ ɔ mi ɖó yí koki lɛ. 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus ɖè ɖò kánnú. 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus klɛn àfɔ ɖò àcɛmɛ . 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus tɛnkánɖòfí 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus Yè tùn « @login@ » Nyíkɔ̂ á . 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_login str existe plus Nyíkɔ̂ : 2013-09-23 15:19:55 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (Nyíkɔ kàbí càvì ɔ gbo vò.) 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus Yé nyɔ gbètákɛn ɔ ? 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Nyíkɔ kàbí càvì ɔ gbo vò Yé nyɔ gbètákɛn ɔ 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus Mi lɛ vɔ bló ɖévó 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Yé kò yí nyíkɔ mi tɔn ... gbɔn fí... 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus gbètákɛn : 2013-09-23 15:19:56 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus Nú mi jlò ná gbɛ koli lɛ ɔ , wàlɔ ɖévó lɛ ɖè : 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus Mi lɛ vɔ ɖɔn wémà é lɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Mi jó mi ɖé ɖó nú yè ní mɔ mi nú àzán ywɛywɛ ɖé lɛ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus Mi lɛkɔ yì gblogblojí ɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Mi lɛkɔ yì gblogblojí ɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Mi lɛkɔ yì gblogblojí ɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus Ná nyíkɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus ɖèxlɛtɔ/àlɔwlí ɖévó 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (mi kpɔn ɖɔ ɖèxlɛtɔ yí gbètákɛn à jí ...) 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus gbè lɛ sín wěmà 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus nú ɖéxlɛ mi tɔn má tɔn á, mi zín fí bó lɛ vɔ yì. 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus mi sùnsùn xóxòkplé lɛ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus nyɔwlántɔ ɔ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus gblògblòjí sín àɖɔmɛ 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus núkɔn yíyí 2013-09-23 15:19:57 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus wàlɔ xwítíxwítí 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus xó mɛ ɖé sú tɔn lɛ 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus wàzɔ ɖókpɔ 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus wɛngbáví 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Mi tò àkpáxwé lɛ 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus wlíhɛn/ lɛvɔ xóxòkplé blóɖó 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Bɛ̂ ê é ɖò gbàví ɔ mɛ bí sín 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Mi sɔ càvì ɖévó : 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus klɛn àfɔ 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus klɛn àfɔ mi sɔ yí gblogbloé lɔ jí á 2013-09-23 15:19:58 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus mi sɔ yí gblogbloé lɔ jí á 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus klɛn àfɔ l’adresse <tt>@email_oubli@</tt> ɖò fí á. 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus klɛn àfɔ <tt>@email_oubli@</tt> ɖò fí á ! 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus klɛn àfɔ ɖò fí á 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus yé hùn fí nú mɛ bí á
2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus mi byɔ ɖɔ é mi ná ɖɔ xó ɖò kplékplé ɔ mɛ. 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus mi sɔ e-mailú mi tɔn xlɛ
.
2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus mi yɔn càvì ɔ 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Mi sɔ càvì ɖévó. 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Mi sɔ càvì ɖévó 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus bà yí 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus mi yɔn càvì ɔ 2013-09-23 15:19:59 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus jó flècè é lɔ ɖó 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus nyíkɔ mi tɔn « @login@ ». 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus gblogblojí 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus ŋ ɖé ɖò fí á. 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus nyíkɔ mi tɔn 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
precedent str existe plus E wà yì é 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus kpɔn 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus kpɔn 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ jónɔ ; tòbítùn : @popularite@ 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
suivant str existe plus E jà wè 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ ko 2011-03-23 23:27:30 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ Mo 2011-03-23 23:27:30 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ octets 2011-03-23 23:27:30 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus nú àtɛ wô má mì ɔ mi zìn fí 2013-09-23 15:20:00 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus àtɛ 2013-09-23 15:20:01 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus mi ná sɔ mɔ àlì gégé. 2013-09-23 15:20:01 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus wlíhɛn/ lɛvɔ xóxòkplé blóɖóBɛ̂ ê é ɖò gbàví ɔ mɛ bí sínZé gɔ ná wěmámɛYé mɔ àyì ɖé ɖó wékwín é lɔ wú áYé sɔ mɔ ɖê ná nɔ kpɔn wékwín sín winwlán gànjí ɔ ɖó sùpípùmɛ.Amɔ có nú mi ná sɔ wěmà mi tɔn ɖé xlɛ hún mi ván núkún ɖémɛ ɖésú hwɛ @gd_formats@, wékwín ɖê yé mà tùn à lɛ ɔ ɖò vɔvɔmɛ. Zìn yé bó kpɔn àyì é yè b ɖó yèwú ɔ@taille_preview@  2013-09-23 15:20:01 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus mi sɔ yí gblogblo é lɔ jí áyé hùn fí nú mɛ bí ámi byɔ ɖɔ é mi ná ɖɔ xó ɖò kplékplé ɔ mɛmi sɔ e-mailú mi tɔn xlɛ Wɛn é lɔ wɛn càcà wɛ . 2013-09-23 15:20:01 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus mi lɛ vɔ yí kànjí 2013-09-23 15:20:02 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus , vlàvò nú mi gòsínbò dózò nú ɖéxlɛtɔ mi tɔn 2013-09-23 15:20:02 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus mi k pɔn àcɛ winwl tɔn 2013-09-23 15:20:04 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus E kpó ɖò wíwlánwɛ 2013-09-23 15:20:07 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus sɔ nyígbè 2013-09-23 15:20:08 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus Mi kpɔnɖɔ yé ná sɔ kɛn ná 2013-09-23 15:20:10 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus sɔɖò àtɛjí 2013-09-23 15:20:11 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus yé gbɛ 2013-09-23 15:20:11 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus zé gbètákɛn gɔná : 2013-09-23 15:20:12 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus xàsádó: 2013-09-23 15:20:13 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus ɖyɔ ŋtùn nú àtɛ ɔ 2013-09-23 15:20:13 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Tìtòtɔ 2013-09-23 15:20:14 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Mi hɛn ɔ mi ná tò wékpá é lɔ 2013-09-23 15:20:13 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Mi yí àlɔdó ɖò fí 2013-09-23 15:20:14 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus nyɔwlántɔn ɖê yé sùnsùn 2013-09-23 15:20:14 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus nyɔwlántɔn mà ɖò àcɛ 2013-09-23 15:20:14 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus nyɔwlántɔn 2013-09-23 15:20:14 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Jónɔ 2013-09-23 15:20:15 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus Zé wěmà gɔná 2013-09-23 15:20:15 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus gbètákɛn 2013-09-23 15:20:15 Traduit Modifier
titre_probleme_technique str existe plus mɛɖé sɔ sí byɔ fínɛ á. 2013-09-23 15:20:15 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus mi sɔ wěmà xlɛ ɖò àkpáxwé lɔ jí 2013-09-23 15:20:16 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus akɔŋtá gblogblojí ɔ tɔn 2013-09-23 15:20:16 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus xótá wěmà tɔn : 2013-09-23 15:20:16 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus  :Dògbó B ɖò fìfómɛ 2013-09-23 15:20:16 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus Fífómɛ bìbɛmɛ 2013-09-23 15:20:16 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Tɛnmɛ @champ@ é ɖò vò nú Fífómɛ bìbɛmɛ 2013-09-23 15:20:17 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus Awòkɛn 2013-09-23 15:20:18 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Afɔkílɛn (lɛ) ɖò tìtòmɛ ò mɛ 2013-09-23 15:20:21 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus àfɔkiklɛn ɖò gblogblojí 2013-09-23 15:20:21 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus Gbètà 2013-09-23 15:20:22 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Tìtòmɛ SQL « @table@ »yè mà tùn 2013-09-23 15:20:22 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License