Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers vi

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 76%

  • Nouveau : 98 (17%)
  • Modifié : 51 (7%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Modifié Nouveau
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction vi Date Statut  
alerte_modif_info_concourante str existe plus ATTENTION : Cette information a été modifié par ailleurs. La valeur actuelle est : 2013-09-23 16:33:34 Modifié Modifier
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus Có lỗi programming. Function này không nên dùng trong bối cảnh này. 2013-09-23 16:33:38 Modifié Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus Có Lỗi-SQL 2013-09-23 16:33:38 Modifié Modifier
bouton_download str existe plus Télécharger 2011-04-01 18:43:25 Modifié Modifier
bouton_upload str existe plus Đem lên 2013-09-23 16:33:41 Modifié Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus <b>Không tìm thấy các ngăn chứa sau đây: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>
<p>Có thể là vì khác biệt chữ thường, chữ HOA.
Xin xem lại cách đánh vần tên các ngăn chứa này cho đúng.
Nếu cần phải sửa, dùng FTP để sửa.
</p><p>Sau đó, bạn có thể</p>
2013-09-23 16:33:53 Modifié Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus <b>Những ngăn sau đây không được phép Viết: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>

<p>Để thay đổi, dùng FTP vào thay đổi quyền hạn ra/vô của từng ngăn. Thể thức này có ghi trong cẩm nang sử dụng.
</p><p>Khi nào thực hiện xong, bạn có thể</p>
2013-09-23 16:33:53 Modifié Modifier
double_occurrence str existe plus Hai lần 2013-09-23 16:33:53 Modifié Modifier
form_prop_url_site str existe plus URL của trang web 2013-09-23 16:33:58 Modifié Modifier
icone_visiter_site str existe plus Trở về trang nhà 2013-09-23 16:34:08 Modifié Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus Bản ghi nhớ của bạn 2013-09-23 16:35:18 Modifié Modifier
info_contribution str existe plus thư tín của diễn đàn 2013-09-23 16:34:18 Modifié Modifier
info_copyright_doc str existe plus Để biết thêm, xin vào xem trang <a href="@spipnet@">http://www.spip.net/vi</a>. 2013-09-23 16:34:19 Modifié Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus trong ngăn phụ <b>@repertoire@</b>, kế đó 2013-09-23 16:34:21 Modifié Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Đĩa cứng có thể đã đầy hay là database bị hư.<br />
<span style="color:red;">Xin <a href='@script@'>sửa Database</a>, hay liên lạc với quản trị viên máy.</span>Voir les différences
2013-09-30 15:48:37 Modifié Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus <b>Lỗi!</b> Không đọc được trang <tt><html>@test_proxy@</html></tt> qua proxy <tt> 2013-09-23 16:34:31 Modifié Modifier
info_installer_documents str existe plus Bạn có thể cài đặt tất cả tài liệu trong ngăn @upload@. 2013-09-23 16:34:32 Modifié Modifier
info_installer_ftp str existe plus Là quản trị viên, bạn có thể cài đặt (dùng FTP) các hồ sơ trong ngăn @upload@ rồi chọn lựa chúng sau đó trực tiếp từ đây. 2013-09-23 16:34:32 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus <u>Các ngôn ngữ có gạch dưới</u> có nghĩa là phần văn bản của giao diện được dịch qua ngôn ngữ đó. Nếu bạn chọn một ngôn ngữ đó, các phần văn bản (ngày tháng, mẫu đơn) sẽ được tự động dịch qua. Còn những ngôn ngữ không có hàng gạch dưới thì không có bản dịch. Phần giao diện sẽ hiện ra bằng ngôn ngữ chính của trang web. 2013-09-23 16:34:46 Modifié Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Bạn có thể chọn một hồ trơ trong ngăn @upload@ 2013-09-23 16:35:11 Modifié Modifier
info_symbole_bleu str existe plus Ký hiệu <b>xanh dương</b> cho biết <b>bản ghi nhớ</b>: tức là thư tín cho riêng bạn. 2013-09-23 16:35:12 Modifié Modifier
info_symbole_jaune str existe plus Ký hiệu <b>vàng</b> cho biết <b>thông báo đến tất cả chủ bút</b>: tất cả chủ bút có thể sửa đổi được, và chủ bút nào cũng nhìn thấy được. 2013-09-23 16:35:13 Modifié Modifier
info_symbole_vert str existe plus Ký hiệu <b>xanh lá cây</b> cho biết <b>thư tín trao đổi với những người dùng</b> của website. 2013-09-23 16:35:13 Modifié Modifier
lien_liberer_tous str existe plus Gỡ bỏ những bài này 2013-09-23 16:35:20 Modifié Modifier
login_login2 str existe plus Login (danh tánh để vào trang web): 2013-09-23 16:35:30 Modifié Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus (đây là thư tín tự động)

Để tìm lại cách ra/vô webiste
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Xin vào địa chỉ sau đây:
@sendcookie@

Bạn cho vào mật mã mới để vào lại trang web.
2013-09-23 16:35:40 Modifié Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus Bạn sẽ nhận qua email chi tiết chỉ dẫn cách thu hồi phép ra/vô trang web. 2019-08-19 12:19:02 Modifié Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus Có lỗi database trong lúc nâng cấp. Hình <b>@fichier@</b> không chuyển vô được trong (bài @id_article@).<p> Hãy lưu ý cho kỹ lời nhắn này, thử lại việc nâng cấp, và cuối cùng kiểm lại xem hình có hiện ra trong bài không. 2013-09-23 16:35:44 Modifié Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus Bạn bảo rằng login của bạn là <b>@auth_login@</b>, nhưng login này không có trong database. Tìm cách 2013-09-23 16:35:44 Modifié Modifier
texte_inc_config str existe plus Những sửa đổi dưới đây tác động đến sự vận hành của website. Khuyến cáo bạn không nên đụng vô trừ phi bạn nắm vững sự vận hành của hệ thống SPIP. <br /><br /><b>Tốt hơn hết, bạn nên để cho người webmaster chính lo các việc này.</b> 2013-09-23 16:35:44 Modifié Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus Có vấn đề khi viết hồ sơ <code>@fichier@</code>.Là quản lý viên của website, xin bạn 2013-09-23 16:35:45 Modifié Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus của ngăn <code>@repertoire@</code>. 2013-09-23 16:35:45 Modifié Modifier
titre_probleme_technique str existe plus Báo động: trục trặc kỹ thuật (SQL server) thành ra không vào được chỗ này của trang web.<p>Xin thông cảm. 2013-09-23 16:35:47 Modifié Modifier
trad_reference str existe plus (bài nối kết) 2013-09-23 16:35:48 Modifié Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus erreur @from@: la balise #@balise@ n’existe pas 2013-09-23 16:35:48 Modifié Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus undefined recursive loop 2013-09-23 16:35:49 Modifié Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Field @champ@ outside loop tagged @motif@ 2013-09-23 16:35:49 Modifié Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus unknown criterion @critere@ 2013-09-23 16:35:49 Modifié Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus external data forbidden 2013-09-23 16:35:49 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus doublons sur une table sans clef primaire atomique 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus doublons sur une table sans index 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus BOUCLE@id@: Chỉ được dùng một lần 2013-09-23 16:35:49 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus BOUCLE@id@: chưa dược dóng lại 2013-09-23 16:35:50 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus Cách viết vòng (boucle) này không đúng. 2013-09-23 16:35:50 Modifié Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus error in page calculation 2013-09-23 16:35:50 Modifié Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus Sai lầm : Bạn chưa xác định bộ lọc (filtre) <b>« @filtre@ »</b> nầy. 2013-09-23 16:35:50 Modifié Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus {meme_parent} only applies to loops (FORUMS) and (RUBRIQUES) 2013-09-23 16:35:50 Modifié Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus reversal of nonexistent order 2013-09-23 16:35:51 Modifié Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus #PAGINATION sans critère {pagination} ou employé dans une boucle recursive 2013-09-23 16:35:51 Modifié Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus Wrong inclusion parameters 2013-09-23 16:35:51 Modifié Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus undefined SQL server 2013-09-23 16:35:51 Modifié Modifier
afficher_calendrier str existe plus Afficher le calendrier 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problème d'accès à l'espace privé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:21 Nouveau Modifier
barre_paragraphe str existe plus Créer un paragraphe 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
bouton_deplacer str existe plus Déplacer 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus Du 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus au 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:16:03 Nouveau Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus oct. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus nov. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus déc. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus janv. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus févr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mars 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus avr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus mai 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus juin 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus juil. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus août 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus sept. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_secondes str existe plus secondes 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_heure str existe plus heure 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_minute str existe plus minute 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_seconde str existe plus seconde 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_semaine str existe plus semaine 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_un_mois str existe plus mois 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
en_cours str existe plus en cours 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:16:07 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
etape str existe plus Étape 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Confirmez votre adresse email 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Votre adresse email a été modifiée. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Un courrier électronique de confirmation vient d'être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l'adresse Web mentionnée dans ce courrier pour valider votre adresse mail. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Bonjour,

Vous avez demandé à changer votre adresse email.
Pour confirmer votre nouvelle adresse, il suffit de vous connecter à
l'adresse ci-dessous (dans le cas contraire, votre demande
sera ignorée) :

@url@
2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Pour confirmer votre adresse email, rendez vous à cette adresse : @url_confirm@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Tous les visiteurs 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ articles 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_un str existe plus 1 article 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ brèves 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_un str existe plus 1 brève 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:59 Nouveau Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documents 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_un str existe plus 1 message 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_obligatoire str existe plus Cette information est obligatoire 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_petition_close str existe plus Pétition close 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubriques 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ sites 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_poids_fichier str existe plus Taille 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Nhận diện không cần cookie 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
login_securise str existe plus Login sécurisé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_colonne str existe plus Masquer cette colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Vous avez tenté d'accéder à l'espace privé avec un login qui ne le permet pas. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:31:10 Nouveau Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Signatures en attente de validation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Signatures confirmées 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
todo str existe plus à venir 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:14 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:06 Nouveau Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument manquant dans la balise @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:29 Nouveau Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Erreur de compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Hors Compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statistiques des requêtes SQL classées par durée 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus attributs connus 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_de str existe plus de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus attribut inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus balise inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus entité inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_mais_de str existe plus mais de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus balise non vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_conforme str existe plus n'est pas conforme au motif 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_fils str existe plus n'est pas un fils de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus attribut obligatoire mais absent dans 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus succession des fils incorrecte 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus valeur de l'attribut 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vide_balise str existe plus balise vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus Việt Nam [vi] 2013-09-23 16:33:30 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-vi@rezo.net 2013-09-23 16:33:30 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus daoduyp@libertysurf.fr 2013-09-23 16:33:31 Traduit Modifier
0_URL str existe plus http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-dev 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Trở lại giao diện ảnh 2013-09-23 16:33:31 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus Xem phần giao diện đơn giản 2013-09-23 16:33:31 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus debug 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Sửa đổi bài này 2013-09-23 16:33:31 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus Sửa đổi tác giả này 2013-09-23 16:33:32 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus Sửa đổi tin ngắn này 2013-09-23 16:33:32 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus Sửa đổi từ then chốt này 2013-09-23 16:33:32 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus Sửa đổi đề mục này 2013-09-23 16:33:33 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus Cập nhật trang này 2013-09-23 16:33:33 Traduit Modifier
afficher_trad str existe plus xem các bản dịch 2013-09-23 16:33:33 Traduit Modifier
alerte_maj_impossible str existe plus <b>Báo Động!</b> Không cập nhật database SQL lên ấn bản @version@ được, có thể là vì không đủ quyền hạn. Xin liên lạc với ISP. 2013-09-23 16:33:34 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Phân tách XML 2013-09-23 16:33:34 Traduit Modifier
annuler str existe plus Xoá 2013-09-23 16:33:35 Traduit Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Để trống ô này: 2013-09-23 16:33:35 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus Những bài mới nhất 2013-09-23 16:33:35 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus Hồ sơ này không phải là một hồ sơ SPIP 2013-09-23 16:33:36 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus Hồ sơ này không có hợp lý 2013-09-23 16:33:36 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus LƯU Ý! 2013-09-23 16:33:36 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus Tên field @name@ không đúng cho dạng @type@ 2013-09-23 16:33:37 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Không có cột nào tên @col@ 2013-09-23 16:33:37 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus CÓ LỖI: xem dưới đây 2013-09-23 16:33:37 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus Có Lỗi: không nối được 2013-09-23 16:33:37 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus Có lỗi cookie 2013-09-23 16:33:37 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus Lỗi trong backup (@type@ @id_objet@)! 2013-09-23 16:33:38 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Sử dụng cách xếp bài tắt để trình bày văn bản 2013-09-23 16:33:38 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Đánh vào chữ À 2013-09-23 16:33:38 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus Đánh vào chữ oe 2013-09-23 16:33:38 Traduit Modifier
barre_eo_maj str existe plus Đánh vào chữ OE 2013-09-23 16:33:39 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus Thêm chữ € 2013-09-23 16:33:39 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus Đánh vào chữ É 2013-09-23 16:33:38 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus Làm chữ {{đậm lên}} 2013-09-23 16:33:39 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus Cho chữ vào giữa hai dấu « » 2013-09-23 16:33:40 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus Cho chữ vào giữa hai dấu “ ” 2013-09-23 16:33:40 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus Đổi thành {{{Chủ đề phụ}}} 2013-09-23 16:33:40 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus Làm chữ {nghiêng} 2013-09-23 16:33:40 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus Đổi thành [hyperlink-&gt;http://...] 2013-09-23 16:33:40 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Xin cho vào địa chỉ hyperlink (bạn có thể dùng Internet URL trong dạng http://www.mysite.com/ hoặc là số bài của trang web này). 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
barre_note str existe plus Đổi thành [[Ghi chú]] 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus <quote>Trích dẫn một đoạn văn</quote> 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus Thay đổi 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus Tìm 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Chọn 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Lưu Trữ 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Không sử dụng thư tín nội bộ 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus Gửi thông báo đến Ban Biên Tập 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus Không gửi thông báo 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus Không gửi tin tức mới nhất 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus Nạp lại trang này 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus Đem lên 2013-09-23 16:33:41 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus Cập nhật 2013-09-23 16:33:42 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus buổi chiều 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus nguyên ngày 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus sáng 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus lịch trình hàng ngày 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus lịch trình hàng tháng 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus lịch trình hàng tuần 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
choix_couleur_interface str existe plus màu 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
choix_interface str existe plus chọn lựa dao diện 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
colonne str existe plus Cột 2013-09-23 16:33:43 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus Cần xác nhận: bạn yêu cầu thay đổi tình trạng của bài này. Bạn có muốn tiếp tục không? 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
correcte str existe plus đúng 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus hôm nay 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus trước Công Nguyên 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_dans str existe plus trong @delai@ 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_demain str existe plus ngày mai 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@h@m@min 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ vào lúc @heure@ 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jour@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jour@, @nommois@ @annee@ 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus vào @nomjour@ @date@ 2013-09-23 16:33:44 Traduit Modifier
date_heures str existe plus giờ 2013-09-23 16:33:45 Traduit Modifier
date_hier str existe plus hôm qua 2013-09-23 16:33:45 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus cách đây @delai@ 2013-09-23 16:33:45 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus 1 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus 10 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus 11 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus 12 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus 13 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus 14 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus 15 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus 16 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus 17 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus 18 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus 19 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 20 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus 21 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus 22 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus 23 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus 24 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus 25 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus 26 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus 27 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus 28 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus 29 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus 3 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus 30 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus 31 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus 4 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus 5 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus 6 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus 7 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus 8 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus 9 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jours str existe plus ngày 2013-09-23 16:33:49 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus Chủ Nhật 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus CN 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus CN 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus Thứ Hai 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus T.Hai 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus T2 2013-09-23 16:33:46 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus Thứ Ba 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus T.Ba 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus T3 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus Thứ Tư 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus T.Tư 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus T4 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus Thứ Năm 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus T.Năm 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus T5 2013-09-23 16:33:47 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus Thứ Sáu 2013-09-23 16:33:48 Traduit Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus T.Sáu 2013-09-23 16:33:48 Traduit Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus T6 2013-09-23 16:33:48 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus Thứ Bảy 2013-09-23 16:33:49 Traduit Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus T.Bảy 2013-09-23 16:33:49 Traduit Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus T7 2013-09-23 16:33:49 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus phút 2013-09-23 16:33:49 Traduit Modifier
date_mois str existe plus tháng 2013-09-23 16:33:50 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus Tháng Giêng 2013-09-23 16:33:51 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus Tháng Mười 2013-09-23 16:33:51 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus Tháng Mười Một 2013-09-23 16:33:51 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus Tháng Mười Hai 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus Tháng Hai 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus Tháng Ba 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus Tháng Tư 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus Tháng Năm 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus Tháng Sáu 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus Tháng Bảy 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus Tháng Tám 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus Tháng Chín 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus mùa đông 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus mùa xuân 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus mùa hè 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus mùa thu 2013-09-23 16:33:52 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus tuần 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus để thực sự bắt đầu việc thiết trí 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus Tiên khởi: <b>Thiết kế quyền hạn ra/vô</b> 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus Có vấn đề với quyền hạn ra/vô 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus Gửi từ trang web 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
erreur str existe plus Lỗi 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus tag cuối cùng chưa đóng: 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
erreur_texte str existe plus lỗi 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
fichier_introuvable str existe plus Không tìm rà hồ sơ @fichier@ 2013-09-23 16:33:53 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus Bạn đã ghi danh rồi. 2013-09-23 16:33:54 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus Địa chỉ email của bạn không đúng. 2013-09-23 16:33:54 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus Bạn không có quyền vào trang web này nữa. 2013-09-23 16:33:54 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus Chào bạn @nom@, 2013-09-23 16:33:54 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus Địa chỉ email này đã dùng ghi danh rồi, bạn có thể dùng mật mã của bạn. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus Danh tánh (ID) cá nhân 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus Danh tánh (ID) mới của bạn đã được gửi bằng email. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus Cho vào tên và địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được danh tánh (ID) cá nhân qua email sau đó. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus login: 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus (đây là thư tín tự động) 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus mật mã: 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Có vấn đề với email: Tên gọi (ID) không gửi đi được. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_voici1 str existe plus Đây là tên gọi của bạn để tham gia vào các diễn đàn
"@nom_site_spip@" (@adresse_site@):
2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_forum_voici2 str existe plus Đây là tên gọi của bạn để nộp bài vào trang web
"@nom_site_spip@"(@adresse_login@):
2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus Xin cho vào địa chỉ email của bạn. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus Xin cho vào tên bạn. 2013-09-23 16:33:55 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus Xin cho vào tên của website bạn. 2013-09-23 16:33:56 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus Website này đã được ghi danh 2013-09-23 16:33:56 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus Chữ ký bạn đã bị lờ đi. 2013-09-23 16:33:56 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus Xác nhận thông báo gửi đi 2013-09-23 16:33:56 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus Mô tả/bình luận 2013-09-23 16:33:57 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Đề nghị của bạn đã được ghi nhận, nó sẽ xuất hiện online sau khi được quản trị viên thông qua. 2013-09-23 16:33:57 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus Gửi thư tín 2013-09-23 16:33:57 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus Xin cho vào địa chỉ email 2013-09-23 16:33:57 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Xin cho vào tên của trang web. 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus Xin điền vào tựa đề 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus Đã gửi thư tín 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus Đề nghị của bạn chưa được lưu trữ. 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Tựa đề 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus Hoặc là bạn chưa ghi danh, hoặc địa chỉ hay mật mã không đúng. 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus bởi @auteur@ 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus Có lỗi... 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Hồ sơ «backend» của các bài trên trang web này ở địa chỉ: 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Bạn cũng có thể lấy hồ sơ «backend» cho các bài của từng đề mục: 2013-09-23 16:33:58 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus Còn có một hồ sơ cho các tin ngắn. Nếu bạn thêm số đề mục, bạn chỉ lấy dược tin ngắn của đề mục này. 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Quản trị website 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Chương trình nghị sự và thư tín 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus Giúp đỡ 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus Bài 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus Ban biên tập 2013-09-23 16:34:00 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus Nơi bắt đầu 2013-09-23 16:33:59 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus Xem lẹ 2013-09-23 16:34:00 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Cấu hình 2013-09-23 16:34:00 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Sửa cấu hình Website 2013-09-23 16:34:00 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Thêm một tác giả mới 2013-09-23 16:34:01 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Thêm một đề mục mới 2013-09-23 16:34:01 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Thêm một đề mục phụ 2013-09-23 16:34:02 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus Rời khỏi 2013-09-23 16:34:02 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Thảo luận 2013-09-23 16:34:02 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Tài liệu của đề mục 2013-09-23 16:34:02 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Viết một bài mới 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Sửa đổi 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus Quản trị ngôn ngữ 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus Dữ kiện cá nhân 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus Xem tất cả 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus Xem đơn giản 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Bảo trì 2013-09-23 16:34:03 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus Thư tín cá nhân 2013-09-23 16:34:04 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus Cho xem phân loại từ ban đầu 2013-09-23 16:34:04 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus Ðề Mục 2013-09-23 16:34:05 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus Lưu trữ database 2013-09-23 16:34:05 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus Liên kết 2013-09-23 16:34:05 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus Tất cả bài trong website 2013-09-23 16:34:05 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus Thống kê tổng quát 2013-09-23 16:34:06 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus Những việc của Ban Biên Tập 2013-09-23 16:34:06 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus Tiến triển của trang web 2013-09-23 16:34:06 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus Quản trị thỉnh nguyện thư 2013-09-23 16:34:06 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus Cập nhật bài vở 2013-09-23 16:34:06 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus Xóa tài liệu này 2013-09-23 16:34:07 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus Xóa hình này 2013-09-23 16:34:07 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus Tất cả bài vở của bạn 2013-09-23 16:34:07 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus Các tác giả 2013-09-23 16:34:07 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Xem online 2013-09-23 16:34:08 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus hình không có 2013-09-23 16:34:09 Traduit Modifier
impossible str existe plus không thể được 2013-09-23 16:34:09 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus Không vào/dùng được 2013-09-23 16:34:10 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus Không vào được 2013-09-23 16:34:11 Traduit Modifier
info_action str existe plus Công việc: @action@ 2013-09-23 16:34:12 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus Bạn có thể quản trị đề mục này và các đề mục phụ 2013-09-23 16:34:12 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus Bạn không cho địa chỉ để thử nghiệm! 2013-09-23 16:34:12 Traduit Modifier
info_aide str existe plus GIÚP ĐỠ: 2013-09-23 16:34:13 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus Thêm từ then chốt này 2013-09-23 16:34:13 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus THÔNG BÁO 2013-09-23 16:34:13 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus Thông tin tổng quát: 2013-09-23 16:34:14 Traduit Modifier
info_articles str existe plus Bài 2013-09-23 16:34:16 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus Những bài chờ thông qua 2013-09-23 16:34:16 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus Bài vở đã nộp 2013-09-23 16:34:16 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus Bài đã nộp 2013-09-23 16:34:14 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus Bài đã phát hành 2013-09-23 16:34:14 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus Bài đang soạn 2013-09-23 16:34:15 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus Bài bị từ chối 2013-09-23 16:34:15 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus Bài đã xóa 2013-09-23 16:34:15 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus tác giả: 2013-09-23 16:34:17 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Xác nhận (dùng FTP). 2013-09-23 16:34:17 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus NƠI BẮT ĐẦU» 2013-09-23 16:34:09 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus tin ngắn 2013-09-23 16:34:17 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus Không nối vào được 2013-09-23 16:34:17 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus Xin liên lạc với lập trình viên. 2013-09-23 16:34:17 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus Website có: 2013-09-23 16:34:18 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ là nhu liệu miễn phí phổ biến @lien_gpl@. 2013-09-23 16:34:19 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus theo giấp phép GPL 2013-09-23 16:34:20 Traduit Modifier
info_cours_edition str existe plus Bài của bạn đang soạn 2013-09-23 16:34:20 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus Xin lập ra một hồ sơ hay một ngăn mang tên: 2013-09-23 16:34:21 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus tự động tạo ra các hình mẫu nhỏ 2013-09-23 16:34:22 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus Mở ra 2013-09-23 16:34:22 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus Mô tả: 2013-09-23 16:34:23 Traduit Modifier
info_description str existe plus Tóm lược: 2013-09-23 16:34:23 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus Tóm lược: 2013-09-23 16:34:24 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus Khổ: 2013-09-23 16:34:25 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus Viết thư tín riêng 2013-09-23 16:34:25 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus Địa chỉ email không đúng. 2013-09-23 16:34:25 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus Gửi thư riêng cho tác giả này 2013-09-23 16:34:27 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus Bài viết đang soạn 2013-09-23 16:34:26 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus Đang online: 2013-09-23 16:34:26 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus Vấn đáp có lỗi: 2013-09-23 16:34:27 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Không có mẫu cho trang web này. Không tìm thay hồ sơ <b>@fichier@</b>... 2013-09-23 16:34:27 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus Thông báo lỗi số (errno @errsys@) 2013-09-23 16:34:27 Traduit Modifier
info_fini str existe plus Xong rồi! 2013-09-23 16:34:28 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus Dạng hình dùng để lập ra hình mẫu: @gd_formats@. 2013-09-23 16:34:28 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus Dạng không định rõ 2013-09-23 16:34:29 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Xem dạng lớn 2013-09-23 16:34:29 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus GIÚP ĐỠ 2013-09-23 16:34:30 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Cách tạo hình mẫu nhỏ 2013-09-23 16:34:30 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus Thiết trí hệ thống phát hành ... 2013-09-23 16:34:32 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus Bạn có thể cài đặt hình trong dạng JPEG, GIF và PNG. 2013-09-23 16:34:34 Traduit Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus Cài đạt hình trong ngăn @upload@ để có thể chọn lựa chúng từ đây. 2013-09-23 16:34:35 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus Xem tất cả 2013-09-23 16:34:35 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Xem đơn giản 2013-09-23 16:34:35 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Bạn có thể đính kèm vào bài viết các hồ sơ trong dạng: 2013-09-23 16:34:37 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Bạn có thể đính kèm vào bài viết các hồ sơ trong dạng 2013-09-23 16:34:36 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus Bạn có thể thêm vào đề mục này các hồ sơ trong dạng 2013-09-23 16:34:37 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Ngôn ngữ của website 2013-09-23 16:34:39 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus @largeur_vignette@ x @hauteur_vignette@ chấm 2013-09-23 16:34:40 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus tin ngắn 2013-09-23 16:34:39 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus đề mục 2013-09-23 16:34:39 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus của @les_auteurs@ 2013-09-23 16:34:40 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Chỉ chấp nhận logo trong các dạng @formats@. 2013-09-23 16:34:41 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Logo phải nhỏ hơn @maxi@ (Hồ sơ này là @actuel@). 2013-09-23 16:34:41 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus bài 2013-09-23 16:34:38 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus you@isp.com 2013-09-23 16:34:42 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus THƯ TÍN 2013-09-23 16:34:44 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus THƯ TÍN ĐƯỢC XÓA 2013-09-23 16:34:44 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Ngày đăng tải online: 2013-09-23 16:34:44 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus Sửa đổi các thông số an ninh 2013-09-23 16:34:45 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus Trong tháng: 2013-09-23 16:34:46 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus Từ then chốt sau được thêm vào 2013-09-23 16:34:46 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Dụng nhiều thứ tiếng 2013-09-23 16:34:47 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Ngôn ngữ định sẵn 2013-09-23 16:34:46 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus Online bây giờ: 2013-09-23 16:34:50 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus Tên bạn không thấy có trong danh sách những người dùng đang nối vào. 2013-09-23 16:34:47 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus Tên bạn có trong danh sách những người dùng đang nối vào. 2013-09-23 16:34:48 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Không có kết quả cho "@cherche_mot@" 2013-09-23 16:34:51 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus Bạn không dùng phương tiện thư tín nộ bộ của website này. 2013-09-23 16:34:52 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus BẠN CÓ @total_messages@ THƯ TÍN MỚI 2013-09-23 16:34:54 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus CÓ THƯ TÍN MỚI 2013-09-23 16:34:53 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus Số  2013-09-23 16:34:57 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus GHI NHỚ 2013-09-23 16:34:58 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Xem dạng nhỏ 2013-09-23 16:35:00 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus chấm 2013-09-23 16:35:01 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Tìm thấy một số từ then chốt cho "@cherche_mot@": 2013-09-23 16:35:02 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Portfolio tự động: 2013-09-23 16:35:02 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ kết quả đầu tiên trong số @total@] 2013-09-23 16:35:03 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ kết quả đầu tiên trong số @total@] 2013-09-23 16:35:04 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Nộp: @titre@ 2013-09-23 16:35:05 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Bài được nộp
-----------------
2013-09-23 16:35:05 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Bài "@titre@" được nộp để phát hành. 2013-09-23 16:35:06 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Bạn nên xem lại và cho biết ý kiến 2013-09-23 16:35:06 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus trong diễn đàn liên hệ. Qua địa chỉ: 2013-09-23 16:35:07 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Bài "@titre@" được chấp thuận bởi @connect_nom@. 2013-09-23 16:35:08 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] ĐĂNG TẢI: @titre@ 2013-09-23 16:35:09 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Bài được đăng tải
-----------------
2013-09-23 16:35:09 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Tìm kiếm 2013-09-23 16:35:09 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Tìm: 2013-09-23 16:35:10 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus Thay thế hình xem trước định sẵn bằng logo riêng: 2013-09-23 16:35:10 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus không tựa đề 2013-09-23 16:35:11 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Chọn một hồ sơ: 2013-09-23 16:35:11 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus xóa hình nhỏ xem trước 2013-09-23 16:35:12 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus Đem/tải lên một logo mới: 2013-09-23 16:35:13 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus Đem/tải lên từ máy bạn: 2013-09-23 16:35:14 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [Toàn bộ kết quả được ghi nhớ lại] 2013-09-23 16:35:14 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Xem tất cả 2013-09-23 16:35:14 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus Website này chưa được hoàn tất. Xin quý vị trở lại trong vài ngày sau. 2013-09-23 16:35:15 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus Website đang được xây dựng 2013-09-23 16:35:15 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus Quá nhiều kết quả cho "@cherche_mot@"; xin lọc lựa lại việc tìm kiếm. 2013-09-23 16:35:16 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus Bạn đang dùng phương tiện thư tín nội bộ của website. 2013-09-23 16:35:16 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus chấp thuận điểm nối kết này 2013-09-23 16:35:16 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus , xin kiểm lại xem hình bạn chuyển tải có đúng không. 2013-09-23 16:35:17 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus Hình xem trước định sẵn 2013-09-23 16:35:17 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus Hình xem trước có điều chỉnh 2013-09-23 16:35:17 Traduit Modifier
info_visite str existe plus thăm viếng: 2013-09-23 16:35:17 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus Những lần hẹn sắp tới 2013-09-23 16:35:18 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus Xem icon mà thôi 2013-09-23 16:35:18 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus Xem icon và chữ 2013-09-23 16:35:18 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus Xem chữ mà thôi 2013-09-23 16:35:19 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus phổ biến 2013-09-23 16:35:19 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus THƯ TÍN MỚI 2013-09-23 16:35:20 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus GHI NHỚ MỚI 2013-09-23 16:35:20 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus THÔNG BÁO MỚI 2013-09-23 16:35:21 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus THỈNH NGUYỆN THƯ 2013-09-23 16:35:22 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus phổ thông: @popularite@% 2013-09-23 16:35:22 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus GỐC WEBSITE 2013-09-23 16:35:23 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus thử lai lần nữa 2013-09-23 16:35:23 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus Hồi âm thư tín này 2013-09-23 16:35:24 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus xóa 2013-09-23 16:35:24 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus Hiển thị tất cả 2013-09-23 16:35:25 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ lần tới xem 2013-09-23 16:35:25 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus Vào trang web này 2013-09-23 16:35:25 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus Xem tác giả 2013-09-23 16:35:26 Traduit Modifier
ligne str existe plus Dòng 2013-09-23 16:35:26 Traduit Modifier
login str existe plus Đường nối 2013-09-23 16:35:27 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus vào vùng riêng 2013-09-23 16:35:27 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus nối với tên gọi (ID) khác 2013-09-23 16:35:27 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus Điều chỉnh browser để chấp nhận chúng (ít nhất là cho website này). 2013-09-23 16:35:27 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus Để nhận diện bạn cho chắc, bạn phải chấp nhận mở cookies lên. 2013-09-23 16:35:28 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus Ra khỏi. 2013-09-23 16:35:28 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus Có lỗi mật mã. 2013-09-23 16:35:29 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus vùng riêng 2013-09-23 16:35:29 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus Không biết danh tánh "@login@". 2013-09-23 16:35:29 Traduit Modifier
login_login str existe plus Login: 2013-09-23 16:35:30 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (login hoặc mật mã không đúng). 2013-09-23 16:35:30 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus quên mật mã? 2013-09-23 16:35:31 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Cảnh báo, phiếu điền này không an toàn.
Nếu bạn không muốn mật mã bị chặn lấy trên net,
xin mở Javascript trong browser lên và
2013-09-23 16:35:31 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus Thử lại 2013-09-23 16:35:31 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Bạn được ghi danh ... lối này ... 2013-09-23 16:35:31 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus Mật mã: 2013-09-23 16:35:32 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus <b>Nếu bạn chọn không mở cookies lên</b>, có một cách khác để vào (không an toàn bằng): 2013-09-23 16:35:32 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus nạp lại trang này 2013-09-23 16:35:32 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Vẫn còn nhớ trong vòng vài ngày 2013-09-23 16:35:32 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus trở lại trang web công cộng 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Trở lại trang web công cộng 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Trở lại trang web công cộng 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus ghi danh 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus thử browser/nối lại 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (Tuy nhiên, kiểm lại để biết là browser không có nhớ mật mã của bạn...) 2013-09-23 16:35:33 Traduit Modifier
masquer_trad str existe plus dấu các bản dịch 2013-09-23 16:35:34 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus Hồ sơ ngôn ngữ 2013-09-23 16:35:34 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus Nếu browser của bạn không được hướng qua một địa chỉ URL mới, xin bấm vô đây để tiếp tục. 2013-09-23 16:35:34 Traduit Modifier
numero str existe plus Số 2013-09-23 16:35:35 Traduit Modifier
occurence str existe plus Lần 2013-09-23 16:35:36 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus Xóa bỏ database 2013-09-23 16:35:36 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus Tác giả 2013-09-23 16:35:36 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus Đặc điểm căn bản 2013-09-23 16:35:37 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus Tiến trình 2013-09-23 16:35:37 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus Đặc điểm phụ trội 2013-09-23 16:35:37 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus Dữ kiện cá nhân 2013-09-23 16:35:37 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus Đặc điểm thông tin 2013-09-23 16:35:37 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus Thư tín 2013-09-23 16:35:38 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Phân loại theo đề mục 2013-09-23 16:35:38 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus Lưu trữ/phục hồi database 2013-09-23 16:35:38 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Dọn sạch cache 2013-09-23 16:35:38 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Xin chọn mật mã mới: 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus Có lỗi 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus <b>Lỗi:</b> bạn không có quyền hạn vào website này nữa. 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus <b>Lỗi:</b> mã số này không trùng hợp với những nhân sự được phép vào website này. 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus <b>Lỗi:</b> Địa chỉ <tt>@email_oubli@</tt> chưa có ghi danh với website. 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus <b>Lỗi:</b> Email <tt>@email_oubli@</tt> không đúng! 2013-09-23 16:35:39 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus <b>Lỗi:</b> Không gửi email đi được vì trục trặc kỹ thuật. 2013-09-23 16:35:40 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus Khách thăm viếng chỉ vào được vùng riêng sau khi ghi danh. Ghi danh rồi, bạn có thể xem các bài vở đang soạn, nộp bài vào và tham gia vào các diễn đàn. 2013-09-23 16:35:40 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus Diễn đàn bạn muốn vào chỉ dành riêng cho các vị khách có ghi danh. 2013-09-23 16:35:40 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus Đánh vào địa chỉ email mà bạn đã dùng ghi danh trước đây. Sau đó, bạn sẽ nhận qua email chi tiết chỉ dẫn cách tìm lại phép ra/vô. 2013-09-23 16:35:40 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus Quên mất mật mã 2013-09-23 16:35:41 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Mật mã mới đã được lưu trữ. 2013-09-23 16:35:41 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Mật mã mới 2013-09-23 16:35:41 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus OK 2011-12-07 19:13:05 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus Quên mật mã 2013-09-23 16:35:41 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus Rời bỏ khung đó 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus Lưu ý: login của bạn là "@login@". 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus Trở lại trang web 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus Không có gì ở đây. 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus Ghi danh với website 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
precedent str existe plus trước 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus Xem trước 2013-09-23 16:35:42 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus Cho xem trước 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
retour str existe plus Trở lại 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP xác nhận trang này theo đúng tiêu chuẩn với DOCTYPE của SPIP: 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
squelette str existe plus bản mẫu 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus bản mẫu đính kèm, dòng 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
squelette_ligne str existe plus bản mẫu, dòng 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ lần viếng; mức phổ thông: @popularite@ 2013-09-23 16:35:43 Traduit Modifier
suivant str existe plus kế tiếp 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ kb 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ Mb 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ bytes 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus Khi bạn trở nên quen thuộc với cách thức trình bày trong website này, bấm vào « 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus Xem tất cả 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus » để xem những đặc điểm khác. 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus Website có khả năng tạo lập tự động các hình mẫu.
Nếu bạn đem vào những hình ảnh trong dạng @gd_formats@, chúng sẽ có hình mẫu với khổ tối đa là @taille_preview@ chấm.
2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus Các tài liệu sau đây có liên đới với bài này, nhưng chúng không được độn trực tiếp vào. Dựa theo bố trí của website, chúng trông như là tài liệu đính kèm. 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus nối lại 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus bằng cách ra khỏi và khởi động lại browser, nếu cần thiết. 2013-09-23 16:35:44 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus kiểm lại quyền hạn viết 2013-09-23 16:35:45 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus đang viết/soạn 2013-09-23 16:35:45 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus vô thùng rác 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus được đề nghị 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus được đăng lên 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus bị từ chối 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus THÊM MỘT TỪ THÊN CHỐT: 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus NGÕ TẮT: 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus Thay đổi màu của giao diện 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Quản trị viên 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Bạn có thể quản trị bài này 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Giúp đỡ trên tiết mục này 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus Tác giả bị xoá 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus Tác giả không có quyền 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus Tác giả 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Khách 2013-09-23 16:35:46 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus ĐÍNH KÈM MỘT HỒ SƠ 2013-09-23 16:35:47 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus TỪ THEN CHỐT 2013-09-23 16:35:47 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus PHÁT HÀNH MỘT TÀI LIỆU TRONG ĐỀ MỤC NÀY 2013-09-23 16:35:47 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus Thống Kê 2013-09-23 16:35:48 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus Tựa bài: 2013-09-23 16:35:48 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus : B tag too late in loop 2013-09-23 16:35:48 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus loop 2013-09-23 16:35:49 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Field @champ@ outside loop 2013-09-23 16:35:49 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus 2013-09-23 16:35:49 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Error(s) in template 2013-09-23 16:35:50 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus Có lỗi trên Website 2013-09-23 16:35:50 Traduit Modifier
zbug_profile str existe plus Thời gian tính toán: @time@ 2013-09-23 16:35:51 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus kết quả 2013-09-23 16:35:51 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Unknown SQL table "@table@" 2013-09-23 16:35:52 Traduit Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus chi tiết ID không biết 2013-09-23 16:35:52 Traduit Modifier
zxml_survoler str existe plus để xem chi tiết đúng, di chuyển con chuột lên trên 2013-09-23 16:35:52 Traduit Modifier
zxml_vu str existe plus đã thấy trước đây 2013-09-23 16:35:52 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License