Module #78 : statistiques [statistiques] fr sk

La langue principale de ce module comporte 65 items.

Module traduit à 81.5%

Nouveau : 11 (17%) Modifié : 1 (1.5%)

81%
0%
2%
17%

Filtrer par statut :

Code de langue Traduction fr Traduction sk Date Statut  
info_question_vignettes_referer Lorsque vous consultez les statistiques, vous pouvez visualiser des aperçus des sites d’origine des visites si <a href="@url@">le plugin Thumbsites</a> est actif. Voir les différences Keď sa pozriete do štatistiky, uvidíte ukážku každej stránky, z ktorej prišiel nejaký návštevník. Voir les différences 2018-04-17 00:16:24 MODIF Modifier
duree_annee_nb @nb@ ans @nb@ ans 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_annee_un @nb@ an @nb@ an 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_jour_nb @nb@ jours @nb@ jours 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_jour_un @nb@ jour @nb@ jour 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_mois_nb @nb@ mois @nb@ mois 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_mois_un @nb@ mois @nb@ mois 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_semaine_nb @nb@ semaines @nb@ semaines 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
duree_semaine_un @nb@ semaine @nb@ semaine 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
json json json 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
visites_annuelles Nombre de visites par an Nombre de visites par an 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
visites_hebdomadaires Nombre de visites par semaine Nombre de visites par semaine 2021-04-10 01:17:23 NEW Modifier
archiver Archiver Archivovať Voir les différences 2015-03-13 05:32:05 OK Modifier
archiver_concatener_explications Cette opération va concaténer les statistiques de visites des articles : Táto operácia zreťazí štatistiky návštev článkov: Voir les différences 2015-05-14 05:31:26 OK Modifier
archiver_concatener_ignorer Les visites de moins de @nb@ ans ne sont pas touchées. Návštevy za minimálne @nb@ rok(y)/rokov to neovplyvní. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_concatener_par_an Les visites de plus de @nb@ ans seront concaténées, pour chaque article, dans le premier jour de chaque année. Ďalšie návštevy za @nb@ rok(y)/rokov za každý článok v prvý deň roka sa sčítajú. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_concatener_par_mois Les visites de plus de @nb@ ans seront concaténées, pour chaque article, dans le premier jour de chaque mois. Ďalšie návštevy za @nb@ rok(y)/rokov za každý článok v prvý deň mesiaca sa sčítajú. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_conseil_sauvegarde Il est conseillé de faire une sauvegarde préalable de la base de données. V prvom kroku sa odporúča zálohovať databázu. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_description Cette page fournit des outils pour nettoyer ou archiver les statistiques du site. Táto stránka vám ponúka nástroje na vynulovanie a archiváciu štatistík stránky. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_et_nettoyer Archiver et nettoyer Archivovať a vynulovať Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_nettoyer Nettoyer Vynulovať Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_nettoyer_explications Enlève les lignes de "réferers" ou de "visites" dont les articles n’existent pas (ou plus) dans la base de données. Voir les différences Vymaže riadky o "refereroch" a "návštevách", ku ktorým (už viac) v databáze neexistujú položky. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_nettoyer_referers_articles Nettoyer referers_articles Voir les différences Vynulovať referers_articles Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_nettoyer_visites_articles Nettoyer visites_articles Voir les différences Vynulovať visites_articles Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
archiver_nombre_lignes Nombre de lignes Počet riadkov Voir les différences 2015-05-14 05:31:26 OK Modifier
archiver_operations_irreversibles Ces opérations sont irréversibles ! Tieto operácie sa nedajú vrátiť späť! Voir les différences 2015-05-14 05:31:26 OK Modifier
archiver_operation_longue Cette opération peut être très longue, surtout lors de la première exécution. Táto operácia môže pri prvom spustení zabrať veľa času. Voir les différences 2016-03-13 05:31:51 OK Modifier
bouton_effacer_referers Effacer seulement les liens entrants Odstrániť len prichádzajúce odkazy 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
bouton_effacer_statistiques Effacer toutes les statistiques Vymazať všetky štatistiky 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
csv csv csv 2012-01-03 19:25:07 OK Modifier
icone_evolution_visites Évolution des visites<br />@visites@ visites Počet návštev<br />@visites@ návštev 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
icone_repartition_actuelle Afficher la répartition actuelle Zobraziť aktuálne rozdelenie Voir les différences 2013-10-27 12:48:30 OK Modifier
icone_repartition_visites Répartition des visites Rozdelenie návštev Voir les différences 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
icone_statistiques_visites Statistiques Štatistiky Voir les différences 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_affichier_visites_articles_plus_visites Afficher les visites pour <b>les articles les plus visités depuis le début :</b> Prehľad počtu návštev pre <b>najviac navštevované články od začiatku:</b> Voir les différences 2013-10-27 12:48:31 OK Modifier
info_comment_lire_tableau Comment lire ce tableau Ako čítať tento graf 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_forum_statistiques Statistiques des visites Štatistiky návštev Voir les différences 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_graphiques Graphiques Grafika Voir les différences 2014-12-11 23:00:58 OK Modifier
info_popularite_2 popularité du site : popularita stránky: 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_popularite_3 popularité : @popularite@ ; visites : @visites@ popularita: @popularite@, návštev: @visites@ 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_popularite_5 popularité : popularita: 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_previsions prévisions : predpovede: 2013-09-23 21:09:07 OK Modifier
info_question_vignettes_referer_oui Afficher les captures des sites d’origine des visites Zobraziť obrázky odkazujúcich stránok 2013-09-23 21:09:08 OK Modifier
info_referer_oui Activer les referers Aktivovať prichádzajúce odkazy Voir les différences 2017-09-11 05:31:31 OK Modifier
info_tableaux Tableaux Tabuľky Voir les différences 2014-12-11 23:00:59 OK Modifier
info_visites visites : Návštev: 2013-09-23 21:09:08 OK Modifier
info_visites_plus_populaires Afficher les visites pour <b>les articles les plus populaires</b> et pour <b>les derniers articles publiés :</b> Prehľad počtu návštev <b>najpopulárnejších</b> a <b>najnovších článkov:</b> Voir les différences 2013-10-27 12:48:31 OK Modifier
info_zoom zoom lupa 2013-09-23 21:09:08 OK Modifier
item_gerer_statistiques Gérer les statistiques des visites Riadiť štatistiky návštev Voir les différences 2013-09-23 21:09:08 OK Modifier
moyenne Moyenne Priemer 2021-04-16 01:17:26 OK Modifier
onglet_origine_visites Origine des visites Pôvod návštev 2013-09-23 21:09:08 OK Modifier
onglet_repartition_debut depuis le début od začiatku Voir les différences 2013-10-27 12:48:31 OK Modifier
onglet_repartition_lang Répartition par langues Rozdelenie podľa jazykov Voir les différences 2013-09-23 21:09:09 OK Modifier
resume Résumé Súhrn Voir les différences 2013-10-27 12:48:31 OK Modifier
texte_admin_effacer_stats Cette commande efface toutes les données liées aux statistiques de visite du site, y compris la popularité des articles. Tento príkaz vymaže všetky štatistiky o návštevách na stránke, vrátane popularity článkov. 2013-09-23 21:09:10 OK Modifier
texte_admin_effacer_toutes_stats Le premier bouton supprime toutes les statistiques : visites, popularité des articles et liens entrants. Prvé tlačidlo vymaže všetky štatistiky: návštevy, údaje o popularite článkov a prichádzajúcich odkazoch. 2013-09-23 21:09:10 OK Modifier
texte_comment_lire_tableau Le rang de l’article, dans le classement par popularité, est indiqué dans la marge ; la popularité de l’article (une estimation du nombre de visites quotidiennes qu’il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient) et le nombre de visites reçues depuis le début sont affichés dans la bulle qui apparaît lorsque la souris survole le titre. Voir les différences Hodnotenie článku podľa popularity je uvedené na okraji; popularita článku (predpoklad počtu návštev, ktoré dosiahne, ak bude pokračovať ich súčasné tempo) a počet návštev dosiahnutých od začiatku sa zobrazia v bubline, ktorá sa objaví, ak nad názvom článku prejdete myšou. Voir les différences 2013-10-27 12:48:31 OK Modifier
texte_signification Les barres foncées représentent les entrées cumulées (total des sous-rubriques), les barres claires le nombre de visites pour chaque rubrique. Tmavé čiary znázorňujú kumulatívne vstupy (celkom za podrubriky), svetlé čiary znázorňujú počet návštev každej rubriky. 2013-09-23 21:09:10 OK Modifier
titre_evolution_visite Évolution des visites Vývoj počtu návštev Voir les différences 2013-09-23 21:09:10 OK Modifier
titre_liens_entrants Liens entrants Prichádzajúce odkazy 2013-09-23 21:09:10 OK Modifier
titre_page_statistiques Statistiques par rubriques Štatistiky podľa rubrík 2013-09-23 21:09:12 OK Modifier
titre_page_statistiques_visites Statistiques des visites Štatistiky návštev 2013-09-23 21:09:12 OK Modifier
visites Visites Návštevy 2021-04-16 01:17:26 OK Modifier
visites_journalieres Nombre de visites par jour Počet návštev za deň 2013-09-23 21:09:12 OK Modifier
visites_mensuelles Nombre de visites par mois Počet návštev za mesiac 2013-09-23 21:09:12 OK Modifier