Module #61 : petitions [petitions] fr sk

La langue principale de ce module comporte 71 items.

Module traduit à 93%

Nouveau : 4 (5.6%) Modifié : 1 (1.4%)

93%
0%
1%
6%

Filtrer par statut :

Code de langue Traduction fr Traduction sk Date Statut  
bouton_radio_activer_petition Activer les pétitions Voir les différences Aktivovať petíciu 2020-07-28 01:17:23 MODIF Modifier
cfg_activer_petitions_label Souhaitez-vous utiliser les pétitions ? Voir les différences Souhaitez-vous utiliser les pétitions ? 2020-09-18 01:17:24 NEW Modifier
cfg_activer_petitions_label_non Ne pas utiliser les pétitions Voir les différences Ne pas utiliser les pétitions 2020-09-18 01:17:24 NEW Modifier
cfg_activer_petitions_label_oui Utiliser les pétitions Voir les différences Utiliser les pétitions 2020-09-18 01:17:24 NEW Modifier
cfg_petitions_explication Vous pouvez activer une pétition sur chaque article du site. Voir les différences Vous pouvez activer une pétition sur chaque article du site. 2020-09-18 01:17:23 NEW Modifier
alerte_confirmer_suppression_signatures Vous allez supprimer toutes les signatures de cette pétition. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Odstránite všetky podpisy z tejto petície. Určite chcete pokračovať? Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
aucune_signature Aucune signature Žiadny podpis Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
bouton_checkbox_envoi_message possibilité d’envoyer un message možnosť poslať správu Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
bouton_checkbox_indiquer_site indiquer obligatoirement un site web povinne uviesť internetovú stránku Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
bouton_checkbox_signature_unique_email une seule signature par adresse email iba jeden podpis na e-mailovú adresu Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
bouton_checkbox_signature_unique_site une seule signature par site web iba jeden podpis na stránku Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
bouton_radio_pas_petition Pas de pétition Žiadne petície 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
bouton_radio_petition_activee Pétition activée Petícia aktivovaná 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
bouton_radio_supprimer_petition Supprimer la pétition Odstrániť petíciu 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
filtre Filtre : Filter: Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_adresse_site Adresse URL de votre site Internetová adresa vašej stránky Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_aucune_signature Aucune signature ne correspond à ce code… S týmto podpisom sa nezhoduje žiaden kód. Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_confirmation Veuillez confirmer votre signature : Prosím, potvrďte svoj podpis: 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_deja_signe Vous avez déjà signé ce texte. Pod tento text ste sa už podpísali. Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_envoi_mail_confirmation Un courrier électronique de confirmation vient d’être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l’adresse web mentionnée dans ce courrier pour valider votre signature. Na adresu @email@ vám bol poslaný e-mail. Na potvrdenie podpisu treba navštíviť stránku uvedenú v e-maile. Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_mail_confirmation Bonjour,

Vous avez demandé à signer la pétition :
@titre@.

Vous avez fourni les informations suivantes :
Nom : @nom_email@
Site : @nom_site@ - @url_site@
@message@

IMPORTANT...
Pour valider votre signature, il suffit de vous connecter à
l’adresse ci-dessous (dans le cas contraire, votre demande
sera rejetée) :

@url@


Merci de votre participation
Dobrý deň,

požiadali ste ma o podpis pod petíciu:
@titre@.

Uviedli ste tieto údaje:
Názov: @nom_email@
Stránka: @nom_site@ - @url_site@
@message@

DÔLEŽITÉ:
Na overenie podpisu treba navštíviť adresu
uvedenú nižšie (v opačnom prípade bude vaša
požiadavka zamietnutá):
@url@

Ďakujeme vám za aktívnu účasť!
Voir les différences
2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_message_commentaire Un message, un commentaire ? Máte správu alebo komentár? 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_nom_site2 Nom de votre site web Názov vašej internetovej stránky Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_probleme_liens Veuillez reprendre votre message en supprimant les liens hypertexte. Prosím upravte svoj príspevok tak, že vymažete všetky hypertextové odkazy. 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_probleme_technique Problème technique, les signatures sont temporairement suspendues. Technický problém, pridávanie podpisov bolo dočasne pozastavené. Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_signature_validee Votre signature est validée. Merci ! Váš podpis je platný. Ďakujeme! 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_site_deja_enregistre Ce site est déjà enregistré Táto stránka je už zaregistrovaná Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_url_invalide L’URL que vous avez indiquée n’est pas valide. Internetová adresa, ktorú ste zadali, nie je platná. Voir les différences 2013-09-23 20:58:56 OK Modifier
form_pet_votre_email Votre adresse email Nová e-mailová adresa 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
form_pet_votre_nom Votre nom Vaše meno Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
form_pet_votre_site Si vous avez un site Web, vous pouvez l’indiquer ci-dessous Ak máte internetovú stránku, môžete ju zadať 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_relancer_signataire Relancer le signataire Znovu začať podpis Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_relancer_signataires Relancer les signataires Znovu začať podpisy Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_suivi_petitions Suivre/gérer les pétitions Sledovať/riadiť petície Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_supprimer_signature Supprimer cette signature Odstrániť tento podpis Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_supprimer_signatures Supprimer les signatures Odstrániť podpisy Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_valider_signature Valider cette signature Potvrdiť tento podpis Voir les différences 2013-09-23 20:58:57 OK Modifier
icone_valider_signatures Valider les signatures Potvrdiť podpisy Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_adresse_email ADRESSE EMAIL : E-MAILOVÁ ADRESA: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_fonctionnement_petition Fonctionnement de la pétition : Nastavenie petície: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_signature_supprimee Signature supprimée Podpis odstránený 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_signature_supprimee_erreur Erreur : ce code de suppression ne correspond à aucune signature Chyba: kód na odstránenie sa nezhoduje so žiadnym podpisom Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_site_web SITE WEB : INTERNETOVÁ STRÁNKA: 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
info_texte_message Texte de votre message : Text vašej správy: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
lien_reponse_article Réponse à l’article Reply to the article 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
nombre_signatures @nb@ signatures @nb@ podpisov Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
sans_nom Anonyme Anonym Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_article Signatures de l’article : Podpisy pod článok: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_aucune Aucune Žiadne Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_meme_auteur Les signatures du même auteur Podpisy rovnakého autora Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_meme_site Les signatures avec le même site Podpisy cez rovnakú stránku Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_poubelle Supprimées Vymazané Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_prop En attente Čakajúce Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_publie Confirmées Potvrdené Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_recherche_label Rechercher des signatures : Vyhľadať podpisy: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_selection Sélectionner les signatures : Vyberte podpisy: Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
signatures_toutes Toutes Všetky Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
statut_poubelle Supprimée Vymazaný Voir les différences 2013-09-23 20:58:58 OK Modifier
statut_prop En attente de validation Čaká na potvrdenie Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
statut_publie Confirmée Potvrdený Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
texte_descriptif_petition Descriptif de la pétition Opis petície Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_page_controle_petition Suivi des pétitions Sledovanie petícií Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_petition Pétition Petícia Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_petitions Pétitions Petície Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_selection_action Sélection Výber Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_signatures_attente Signatures en attente de validation Podpisy čakajúce na potvrdenie Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_signatures_publie Signatures confirmées Podpisy potvrdené Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
titre_suivi_petition Suivi des pétitions Sledovanie petícií Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
tout_voir Voir toutes les signatures Zobraziť všetky podpisy Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
une_signature 1 signature 1 podpis Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier
voir_signatures_objet Voir les signatures Zobraziť podpisy Voir les différences 2013-09-23 20:58:59 OK Modifier